Българската англицистика на 70

Сборникът "Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria" включва над 60 текста, разделени в четири полета - лингвистика, литература, изследвания върху превода и културни изследвания и е посветен на 70-годишнината на Катедрата по англицистика и американистика в Софийския университет. Съставители на изданието са Залма Каталан, Христо Стаменов и Евгения Панчева, които - бързам да го кажа - чудесно са си свършили работата и са направили един действително европейски сборник. И не заради езика, затова, че са си позволили да оставят текстовете на английски и радикално са отказали както превода, така и по-широката аудитория. Изхождайки - струва ми се - от презумпцията, че сборникът е строго научен, че английският е език, който се владее от професионалната общност, която би проявила интерес към него, и най-сетне - че така той може да излезе и на един по-широк пазар и да бъде конвертируем. Иначе казано, английският е езикът, на който българските учени от тази катедра преподават и пишат и нормално е да правят публични изявите си тъкмо на него. Затова и сборникът не се държи хюбристично, нито пък има претенцията да е четиво само за посветени. Но сборникът е европейски и по своите нагласи, по сговореността на текстовете, които са вътре в него, по дисциплината, която се чете зад този диалог, по липсата на йерархии...
И така, "Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria" действително се е получил представителен. Първо - той наистина отговаря на целите на един филологически проект. При това не просто защото в него са включени езиковедски и литературоведски текстове, но защото тази сдвоеност я има вътре в отделните текстове. Не знам дали заради това, че все пак се пише на чужд език, но като че ли много по-отворени да се чуят и по-склонни на обмен са лингвистиката и литературознанието тук.
Второ - сборникът е наистина интердисциплинарен. И това личи най-вече по широтата на подходите, които писането по неговите страници демонстрира. Имам предвид спокойното съсъществуване на консервативни и постмодерни текстове, непрекъснато пулсиране между content анализи и затворени четения и междутекстови (има сравнения между Скот и Вазов, Харди и Йовков), феминистки, културологични прочити...
Трето - сборникът е отворен по един фин и ненатраплив начин. Във всички дялове присъстват текстове на чужденци, при това много сериозни изследователи в една или друга област, но техните визии са така умело преплетени, че случвайки мълчаливи съпоставки, отиват и по-надалеч, демонстрирайки заслуженото самочувствие на родната англицистика, готова да пребивава в общото културно пространство...
Четвърто - сборникът е много широк и в тематично отношение. Извън максимално разностранните езикови проблеми, извън връзката език - прагматика, които засяга, извън въпросите за превода и преподаването, за българската рецепция на един или друг текст, които поставя, той обема четения на творчеството на най-различни автори - като се почне от Шекспир и Милтън, мине се през Дикенс и Хенри Джеймз, и се стигне до Фицджералд и Бекет.
Пето - представителността на сборника се доказва и от включените в него имена на Александър Шурбанов, Евгения Панчева, Юлия Стефанова, Татяна Стойчева, Helmut Bonheim, Христо Стаменов, Татяна Костадинова, Gordon Campbell, Michael Hattaway, Ann Thompson, Корнелия Мерджанска, Зелма Каталан, Мадлен Данова...

Амелия ЛичеваДуми
с/у думи

Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria. Edited by Zelma Catalan, Christo Stamenov and Evgenia Pancheva. St. Kl. Ohridski University Press. Sofia, 2000.