Петата книга от цикъла "Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите" е посветена на Албания и на албанците. Очевиден е недостигът на обективни знания, както и нарастващият интерес към историята на Албания, към етапите на формирането на албанската нация, към нейните неосъществени стремежи за етническо обединение, към спецификата на албанската етническа, културна, религиозна и регионална специфичност.
Събитията през 1999 г., които доведоха до военна намеса на страните от ЕС и НАТО за умиротворяването на областта Косово, и присъствието през 2000 г. на KFOR и международен протекторат в тази балканска провинция, предстоящият международен дебат за бъдещия статут на Косово извадиха на преден план "албанския въпрос" и именно тогава най-силно беше почувстван дефицитът на информация и на аналитично знание за този балкански етнос, за неговата история, народопсихология и перспективи през настъпващия ХХI век. Целта на съставителя на сборника беше да продължи традицията на поредицата и да събере в една книга със заглавие "Албания и албанските идентичности" статиите на утвърдени учени албанисти и на изследователи, които правят едни от първите си публикации по тази тема. Този път в желанието да бъде възможно най-панорамно представена албанската проблематика съставителят потърси сътрудничеството на колеги от други страни, което придаде международен облик на сборника.


Из Предговора на Албания и албанските идентичности. Изследвания, съставител Антонина Желязкова. Издание на Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 2000.