В Министерство на културата

"Преглед на извършеното от Министерството на културата през първото полугодие на 2000 г." - така бе озаглавена темата на поредната пресконференция на министъра на културата г-жа Емма Москова, която се проведе на 24 юли в Евро-българския културен център. Журналистите бяха информирани за по-важните неща в работата на министерството през изминалите месеци на годината. Беше заявено, че основен акцент е била законодателната инициатива: приети са поправките в Закона за авторско право и сродните му права; приет е на първо четене Законът за музеите; подготвят се проекти за Закон за киното (с активното участие на СБФД), Закон за паметниците на културата, Закон за Дарителския фонд "13 века България"; готвят се поправки в Закона за радио и телевизия и т. н.
Беше отчетена работата и по разделите "Напредък в процеса на преговорите по темата "Култура и аудиовизия" и "Културна идентичност и културна интеграция". Предстои приемане от Министерския съвет на проект на Постановление за годишната държавна награда "Паисий Хилендарски", която ще се връчва от министър-председателя на България за стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции. Наградата е предвидена в Закона за закрила и развитие на културата. Новост е името й, но човек едва ли може да има каквито и да било сериозни възражения срещу това или други седем-осем имена от българската духовност. Прието е решение на МС общинските музеи "Къща-музей "Васил Левски" - град Карлово, и "Къща-музей "Христо Ботев" - град Калофер, да станат държавни културни институти при това със статут на институти с национално значение. Както на няколко пъти каза министър Москова, "едва ли е необходимо да се мотивира тъкмо пред вас това решение".
Допускам, че като временна мярка тази промяна в статута на двата музея е наложителна: знаем какво е положението с парите в общините. Притеснително е това, че подобни стъпки, а по-долу ще стане дума за още една, се бият с политиката на децентрализацията и отлагат онова желано от всички ни (включително от министърката) време, когато "общински културен институт" нямало да звучи нито обидно, нито като нещо второкачествено. Просто трябват ни закони, които да правят общините по-богати и които да намаляват до по-разумни граници ангажиментите на централната изпълнителна власт към тях. Тогава едва ли би се налагало да се приема постановление на МС, което да "изтегля за косите" от множеството на давещите се музеи и библиотеки в страната, определен регионален пласт на културни институти, които ще получават помощ и от държавата.
Бяха споменати крупни суми, изразходвани за изпълнение на инвестиционната програма на министерството и за консервация и реставрация на над 70 обекта. Главният секретар на министерството г-жа Мария Русинова в отговор на зададен въпрос каза, че тазгодишният бюджет на министерството е 34 800 000 лева (с 1 000 000 лева повече, отколкото през 1999 година), което е 0,4% от разходите в държавния бюджет. За 2001 година се предвижда увеличение с 27% спрямо тази година, което, според сметките ми, ще направи делът за министерството в държавния бюджет да стане 0,5%.
С особен интерес проследих един изненадващ и открояващ се пасаж от словото на министър Москова за критиката в областта на културата, която "някак си е закърняла". Министерството ще помага на професионалната критика - каза г-жа Москова. Ето че е на път да настъпи дългоочакваният пробив в отношението към финала и новото начало, към социализирането и паметта на културните факти, явления и процеси. Подкрепа за периодични издания в областта на културата - това е нещо, което повече не търпи отлагане.
Имаше и други новини. Първо, през 2001-2003 ще се строи модерно филмохранилище в Бояна, може би единствено по характеристиките си в региона. Проектът е за 5 500 000 лева. Второ, в края на септември т. г. във Варна отново ще се проведе фестивалът на българското кино "Златната роза", в програмата на който ще участват и игрални и документални филми.
Отговорено беше, че приватизирането на киноцентъра в Бояна предстои, но ще се търсят пълни гаранции за запазване предмета на дейността му. Това естествено доведе до въпроса за приватизирането на киносалоните в София и до необходимостта да се потърсят подобни гаранции и за тях. Отговорът на министър Москова беше, че министерството и много активният Съюз на българските филмови дейци са формулирали 12 точки, гарантиращи благоприятното решаване на този въпрос при обявяването на новия търг. Министерството има право да проследи и ще следи отблизо включването на тези изисквания в условията на търга, заяви г-жа Москова. Дано.

Никола Вандов