И не го наричайте Персия

"Култура и литература на древния Иран" тематично обхваща историята на иранската цивилизация от първите възможни свидетелства за нея до края на Ахеменидите. Авторът на книгата е покойният вече доц. д-р Джемшид Сайяр, дългогодишен преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и отворен към света мислител, а самият му труд представлява отличен конспект на изнасян от 1970 г. насам пред студенти лекционен курс.
Научното повествование се движи спокойно между рифовете на европоманията и изтокоманията, организирайки един точен и убедителен разказ. Сайяр ни занимава със заселването на иранските племена в едноименното плато и образуването на мидийската държава, регистрира развитията както на предкласовото общество, така и на класовите формации (от образуването на ахеменидската световна държава през 530-330 г.пр.Хр., през коментари за състава на обществото, за стопанството и държавната уредба до обяснение на проявите на толерантност между културите на отделните етнически общности). Фокус на изследването обаче са писмеността и литературата, като особено внимание се отделя на Бехистунския надпис и най-вече на Авеста - основния закон, чието създаване благочестивата легенда приписва на пророка Заратустра. Разтълкувани са оцелели през времето стихотворни късове. От тази книга може да се проумеят основните различия между маздаизма, зороастризма, абсолютния дуализъм, зрванизма и митраизма...
След чудесната "Книга за Иран" на младата писателка Наталина Иванова работата на Джемшид Сайяр спомага поетическото любопитство към древната цивилизация да се превърне в траен интерес към Иран.
И не го наричайте "Персия" - това е само елинистичното име на световната сила в древността. А колкото до ирано-българските културни смесвания, вижте приликите между иранските дуалистични учения и богомилството, строежите в Плиска и Преслав, Мадарския конник, вижте сложните отношения на древните траки и иранци.

М.Б.Джемшид Сайяр.
Култура и литература на древния Иран.
Университетско издателство
Св. Климент Охридски.
С. 2000.