Като се разпознае - да се назове
- Защо избрахте Перперек и прилежащия му регион за изследване.
- Единият отговор е скрит още в наименованието на магистърската програма "Топология на вярата в Средиземноморието" в Нов български университет, която излъчи и защити проекта пред различните комисии в НБУ. В тази програма се преподават и разискват със студентите въпроси за ситуирането на вярата в пространствени и времеви параметри, с цел да се търси нейната субстанция.
Средиземноморието е територия, на която могат да се изследват произходът на различни топоси на вярата, отношенията, взаимодействията и взаимовлиянията между тях, както и свещените топоси като пресечна точка между вяра и религия. Именно в този регион може да се проследи отношението между официална религия и топоси на вярата, преобразуването на реални топоси на вярата във формални и обратното. Някои от местата на вярата в Средиземноморието ни дават достатъчно материал за изследването им като интерактивни полета на въображение, знание, познание и видения, както и за търсенето на свръх топоси на вярата, т.е. на топоси на съзнанието, в които пространството и времето се сливат и изчезват, за да остане чистата духовност.
Проучването на топосите на вярата е световна проблематика. Разбира се, става дума за места, на които са си дали "среща" различни култури и религии, имало е и има взаимодействия между тях. Най-привлекателни и най-търсени са топосите, в които няма противоречие. Там е станала и става магията на взаиморазбирането.
Перперек и прилежащият му микрорегион са именно такъв топос. Досега никой не е разглеждал Перперек от този ъгъл. Перперек е пресечна точка на устен орфизъм, християнство и алианство. Всеки е зачел вярата на другите и не е посегнал на храма им.
- Не се среща често у нас "университетско" финансиране на подобни проекти.
- Той се финансира от научноизследователски фонд за вътрешни, т.е. университетски, проекти, който се формира чрез отчисления от спечелените международни проекти. Всеки департамент може да кандидатства с няколко проекта, след като бъдат обсъдени и одобрени от департаментния съвет. Етапите са много. Рецензиите се възлагат на външни специалисти, има и супер рецензия.
Ръководителите на проектите се запознават с рецензиите, без да знаят имената на рецензентите, преди защитата на проекта пред комисия и пред ръководителите на всички проекти, които кандидатстват за финансиране. Следват други комисии, които разглеждат документацията и бюджета на проекта, отговаря ли той на приоритетите на университета, има ли обществена насоченост, т.е. ще има ли практическа полза от проекта не само за университета, но и за обществото. Мисля, че дори само от това телеграфно изброяване става ясно, че пари не се получават лесно. Впрочем, всеки уважаващ себе си университет отделя средства за проекти, които да подпомагат научноизследователската дейност на преподаватели и студенти, но същевременно да имат и пряка общественополезна насоченост.
Професионалното сътрудничеството с Археологическия институт с музей - БАН, и с Регионалния исторически музей в Кърджали даде възможност за добра организация по време на кампанията. Специално подчертавам, че благодарение на съдействието на директора на РИМ в Кърджали бяха осигурени максимално добри условия за експедицията при максимално изгодни финансови условия.
- Разкажете накратко за проекта.
- Проектът е интердисциплинарен. Но интер-(между-)дисциплинарността не означава чисто и просто да се канят специалисти от различни области, които боравят с различни видове извори, и техните резултати да се подредят един след друг или един до друг, за да образуват сглобена мозайка. Такава мозайка не разкрива замисъла и обредното функциониране, а само ги посочва. Същинската интер-(между-)дисциплинарност предполага използването на всеки отделен вид извори за целия обект. Първият етап беше чисто кабинетен - студентите работиха в софийските библиотеки и архиви, за да се запознаят с литературата и документите, които са им необходими за теренните изследвания. (Едни от основните цели на проектите, финансирани от НБУ, са да се насърчава формирането на интердисциплинарни екипи, обучението на студентите чрез практика в тези екипи, интегриране на изследователската и образователната дейност.)
От 20 до 31 август т.г. се реализира вторият етап на проекта - геодезичното му заснемане, оглед на терена с цел изработка на подробна археологическа карта на микрорегиона, запис на вярвания и легенди за Перперек, работа в Държавния архив и в Историческия музей в Кърджали по темата. Археологическите проучвания на Перперек и неговия микрорегион се ръководят от ст.н.с. д.и.н. Николай Овчаров от АИМ и хоноруван преподавател в НБУ. Бяха разчистени пет цистови гробници в източната част на комплекса, разбити от иманяри. Почистването на обекта от растителност беше задължително, за да започнат измерванията и заснемането. Хипотезата, която беше формулирана в проекта, че скално-изсеченият комплекс е дворец-светилище, получи потвърждения и датировка - края на V-IV в. пр. Хр.
- За неспециалистите Перперек изплува някак внезапно...
- Перперек е обект, споменат още през 1933 г. в статия на Иван Велков. Дълги години за него се говореше като за средновековна базилика, за крепост и пр. В нашето семейство Перперек е отдавна предмет на разговори. С мъжа ми сме били на обекта още през 70-те години. Дълго сме разговаряли с Николай Овчаров, който през 1982-1983 г. е правил сондажни разкопки на върха и е публикувал своите резултати. Мнозина са гледали Перперек, но трябваше да се натрупат много изследвания в областта на тракологията и по-специално върху устния тракийски орфизъм, скалноизсечените и мегалитни паметници, историческата етнология и пр., за да може, като се гледа - да се види, като се види - да се разпознае, като се разпознае - да се назове, т.е. дефинира. За мен като траколог е особено важно, че специалист, който над 20 години разкопава средновековни архитектурни обекти, много от които в Родопите, стига до извода, че комплексът е тракийски дворец-светилище. Колегата Овчаров наскоро каза на една пресконференция, "че е необходимо много въображение, за да се разпознае базилика, когато се изследва дворецът-светилище", и има право.
- Какво е Перперек - тракийски дворец-светилище, тракийска крепост, византийска крепост, град, византийски епархийски център, златни мини, свещена територия...?
- Най-краткият отговор е - всичко това, взето заедно. Всъщност, на платото, което се намира над с. Горна крепост, Кърджалийско, могат да се видят всички изброени обекти. По всичко изглежда, че животът там е започнал към края на медно-каменната епоха, т.е. в края на 4-то хил. пр. Хр. По-сигурни сме в предположението, че първите изсичания на олтари и скални ботроси (ями) са започнали през бронзовата епоха VIII-VII в. пр. Хр. е най-вероятното време, в което е започнал да се оформя комплексът, който в края на V и през IV в. пр. Хр. се е превърнал в това, което се откри на терена. Перперек е обект, добре известен от византийските извори като крепост и епархийски център. Изсечените в скалата основи на ранновизантийската базилика се намират в близост до тракийския дворец-светилище. Споделям мнението на колегата Овчаров, че вероятно дворцовият комплекс или части от него са се използвали поне в ранното средновековие. На тези и на много други въпроси ще отговорят бъдещите изследвания. Резултатите от тазгодишната кампания ще бъдат докладвани на Осмия международен конгрес по тракология*.
- Обществото ни с нетърпение окачва момента, когато обектът ще може да бъде посещаван.
- Добрата документация и своевременното въвеждане на паметниците в научна употреба позволяват тяхната своевременна социализация. Тази година до голяма степен беше направено геодезичното заснемане на двореца-светилище от г-жа Кичка Симеонова от РИМ в Кърджали. Вероятно тук трябва да кажа, че в проект "Перперек" има специална графа "сътрудничество с други организации". В нея изрично е посочено, че сътрудничество по проекта в археологическата му част се осъществява с АИМ, който дава открити листове за разкопки и пред който се отчитат резултатите от тях, и с РИМ в Кърджали, на чиято територия се намира Перперек и прилежащия му микрорегион. В този раздел на проекта е записано още, че във "всеки етап, в зависимост от нуждите на изследването, ще се сътрудничи със специалисти от съответните институти и лаборатории на БАН и с други институции".
- И това сътрудничество ще продължи при публикуването на резултатите от експедицията?
- По проект през есенно-зимния семестър трябва да се подготви и публикува том "Перперек 1", в който да се представят резултатите от изминалите 2 етапа, включително и студентските проучвания. За участие в тома са поканени и колегите от РИМ в Кърджали Павел Петков (директор), Даниела Коджаманова (археолог) и Кичка Симеонова. В момента обаче възникнаха някои извънредни задачи - подготвяме документация, с която да се регламентира сътрудничеството на НБУ с НИПК по проекта с цел бързото социализиране на двореца-светилище и търсене на възможност за въздушно фото- и видеозаснемане още тази есен. Аз мисля, че ако се обърнем за помощ към министър Бойко Ноев, ще срещнем разбиране и ще може да се извърши учебен полет на хеликоптер над Перперек с "товар" - оператор, фотограф, Овчаров и мен. Вътрешно съм убедена, че ако ангажираме г-жа министър Москова, тя ще ни съдейства за полета.
- С рекламна цел?
- Въздушните заснемания са много важни не само от научна гледна точка. Дворецът-светилище на Перперек е обект, който може много бързо, още през 2002 г., да бъде включен не само в българските, но и в туристическите маршрути от и към Турция и Гърция. Необходими са средства за около 1 км асфалтов път до подножието, за оправянето на старото трасе до южния вход на двореца, за уточняване и обезопасяване на ходовата линия, надписи, брошури на няколко езика и пр. Някои от квадрите на стените могат да бъдат поставени на местата им. За търсене на средства по международни проекти е необходима добра документация, но и ефектно и професионално заснемане и филмиране. Сега обектът е почистен и би могъл да стане чудесен 15 - 20- минутен филм, който, уверявам ви, ако е качествено заснет, ще се купи от големите телевизионни компании.
- Дано да сте права.
- Изсечен в скали дворец от V-IV в. пр. Хр., пък и от друга епоха, досега няма открит. Площта му е огромна, архитектурата му е много сложна. Комплексът е "Г"- образен, развива се на пет или шест нива от изток на запад, денивелацията между първото и последното ниво достига 30 м. Изсечен е в огромни грундови скали, но там, където е било необходимо, стените са били доизграждани с идеално изработени квадри, които са лягали в специално подготвени чрез изсичане места в скалата, между тях няма спойка. Някои от вътрешните стени и подовете на многоетажната сграда са били дървени. На много места са запазени изсечените във вертикалните скали прагове на врати. В изгладените вертикални скали личат леглата на хоризонталните трегери, които са оформяли подовете на етажите, а на върха им - леглата на вертикалните. Явно е, че дворецът е бил развит на височина чрез строителство с дърво поне още 2 етажа. Идеално са запазени тронната зала с трона, парадният вход, през който се е влизало в нея, и т. нар. таен вход. Запазени са централният дворцов храм с кръгъл олтар и с два малки ботроса, едно помещение, което най-вероятно е било за пречистване, преди да се влезе в храма. Общо помещенията в изсеченото в грунда подово ниво са 15 с много преходи. Дворецът-светилище е от времето, когато тракийските държавни обединения, особено Одриското, са в своя разцвет и са равнопоставени партньори на елинския свят. Чрез дворцовия комплекс и системата от стотици жертвеници ще се изяснят много от обредните елементи на устната орфическа вяра. Архитектурата, използваните строителни техники и инженерни знания ще променят коренно мнението за строителните умения на тракийските майстори-строители.
- И всичко това ще може да бъде посещавано...
- Повтарям - дворецът-светилище може да започне да функционира като туристически обект още през 2002 г. На колегата Овчаров са му необходими около 30 дни работа с работници, студенти и геодезисти, за да довърши проучванията и да подготви обекта за експониране. Чрез приходите от туризъм могат да се финансират проучванията в другите участъци на Перперек и микрорегиона. Далеч по-лесно се търсят средства за вече познат обект, отколкото за нещо известно на малцина специалисти. В сътрудничество сме с общинското ръководство на Кърджали и подготвяме документация за кандидатстване по инфраструктурни проекти.

Разговора води Христо БуцевРазговор с
Валерия ФолД-р Валерия Фол
е доцeнт в Нов Български Университет, директор на магистърска програма "Топология на вярата в Средиземноморието" на Департамент "Общество и
култура на Средиземноморието".
Тя е ръководител на проекта "Перперек
и неговия микрорегион. Комплексно изследване на мултирелигиозен център в Източните Родопи".
* Осмият международен конгрес по тракология, който се провежда в София и Ямбол от 25 до 29 септември т.г.