Националният център за книгата
към Министерството на културата

обявява конкурс по програмата Помощ за книгата 2000.

В конкурса може да участва всеки издател, регистриран на територията на Република България.
Приемат се издателски проекти в областта на българската и преводната художествена литература и хуманитаристика, които представляват принос в развитието и обогатяването на националната култура. Приоритетно ще бъдат подкрепяни първи изяви на млади автори и произведения на класическата и съвременна литература за деца.
Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (придружен с екземпляр на оригиналния език - за преводните заглавия), както и две външни рецензии. Спечелилите конкурса проекти следва да бъдат реализирани в срок до шест месеца.
Необходими документи:
1. Заявка по образец.
2. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.
3. Копие от договора за предоставени авторски права.
4. Документ за платена вноска за участие в размер на 50 /петдесет/ лева.
Краен срок за представяне на необходимите документи: 27 октомври (петък) 2000 г.

За допълнителна информация:
Национален център за книгата
бул. "Ал. Стамболийски" 17, ет. V, ст. Nо 512, 513
Телефон/факс: 980-57-93
989-48-38 (вътр. 205, 341)