Бъдеща книга
Искам да запозная читателите със съдържанието на бъдещата си книга, която има заглавието "И/ Или". Дванайсетте й глави са посветени на следните теми:
Другостта на смислите в случвания и събраност: Фуко
Идентичността в контекстите и тяхната идиосинкразия: Хабермас.
Другостта като различност на писането чрез заличаване: Дерида.
Констелацията на редовете и дискурсът на нестаналото: Бърнстийн.
Метаразказите като (не)разказване в дискурса: Лиотар.
Случваемостта на случването: Рорти.
Непропускливостта на "като такова": Стейтън.
"Онова там..." Дискурсионалността на Юлия Кръстева.
Романът - обратен ред и/или пасване на незаетото: Рикьор.
Полагането на разбирането в етоса на модерността: Фуко.
Плеоназмите на книжовното слово като написаност: Изер.
Модусите на не-захвата - вече или още недоловимото присъствие на изтеклото или на пред-стоящото: Левинас.

Проф. Енчо Мутафов, д.ф.н.