Националният център за музеи, галерии и изобразителни изкуства към Министерството на културата

Обявява сесия за разпределяне на субсидии в областта на музеите, галериите и изобразителните изкуства.

Тема на конкурса:
Образователни и популяризаторски проекти, свързани с представяне на културни ценности пред широката публика.

Със свои проекти могат да участват: музеи и галерии на бюджетна издръжка; частни музеи и галерии; регистрирани творчески сдружения, асоциации, юридически лица, изпълняващи импресарска дейност в областта на изобразителните изкуства.

Необходими документи: заявление за участие; описание на проекта; подробна план-сметка; документ за създаване на съответната културна организация; документ за платена вноска за участие в размер на половин процент от исканата сума (Булбанк АД, клон Калоян, банков код 62175395, сметка 3000050706, БИН 7302000003).

Проектите и другите материали, необходими за участие в конкурса, трябва да бъдат предоставени в три екземпляра в НЦМГИИ - бул. "Александър Стамболийски" 17, ет.III, не по-късно от 24.11.2000 г. За справки: /02/ 987 68 81; 980 26 38; 987 20 36.