Историята пред предизвикателствата на промените и паметта бе конференцията, състояла се на 28 и 29 октомври тази година в София. Конференцията е международна, като превес имаха учените от Франция, България и Германия, но имаше и по един участник от Македония, Сърбия, Румъния и Унгария. Нивото на повечето от изнесените доклади беше истинско интелектуално предизвикателство, а към рецепцията на историята свободно се прилагаха най-разнообразни модели от областта на семиотиката, психоанализата, социологията. Това не само разширява неимоверно диапазона на говоренето за историята, в която се явяват фигурите както на участниците в нея, така и на изследователите й - фигурите на палача и жертвата, на съдията и историографа, но използването на най-различни методологии практически премахва темпоралните ограничения и проблематизира отношението между историята и индивида, историята и обществото от всевъзможни пресечни гледни точки, които свободно могат да се разположат и в полето на съвременността, и в полето на античността например. Темата "промени и памет" е максимално широко отворена и тази възможност беше използвана от участниците, чиито доклади прескачаха от българското Възраждане до френската социология, от римските гладиатори до Дюркем и Пол Рикьор, от фигурата на свидетеля в най-новата история до символната натовареност на паметника в модерната епоха.
Участниците от българска страна бяха Ивайло Знеполски, Александър Кьосев, Райна Гаврилова, Цочо Бояджиев, Румен Даскалов, Иван Еленков, Христо Тодоров.
Организаторите бяха фондация "Дом на науките за човека и обществото", София, Гьоте-институт, София, Висшето училище за обществени науки, Париж, Институтът по културознание към Научния център в провинция Северен Рейн-Вествафия, Есен.
По-подробно за конференцията ще информираме в някои от следващите броеве.

И.И.