На 20 октомври в Русе се откри поредният Есенен салон 2000. Макар и традиционен, той се открива в знаменателната година на Милениума. Всички световни културни прояви в областта на изобразителното изкуство сега се стремят да бъдат по-мащабни, по-изразителни, зашеметяващи, носещи послания към новия век.
Сигурно и в Русенския салон всеки от авторите е имал намерение да се приобщи към духа на времето. Има творци, които са успели, а други ще могат да го усетят и изразят в "Пролетен салон 2001". Промяната във времето на провеждане на изложбата, да се надяваме, ще донесе нови идеи и провокации, адекватни на предстоящия век и на неговите предизвикателства.
Да се върнем към настоящия салон и това, което е интересно в него. Царуването на живописта - такава е традицията в Русе, като дори и в графичните творби доминира цветът. Могат да се разграничат две тенденции в изграждането на живописните произведения - реалистична, с познатите русенски градски и дунавски пейзажи, и други творби, в които аналитичният реализъм е изведен до възможно най-яркия експресивен изказ. В някои работи виждаме характерното за кубизма разлагане на формата, а другаде тя преминава в лирична абстракция. Много млади художници създават условни артистични пространства и успяват да ни убедят да ги приемем като някаква нова реалност...
Подобни тенденции са характерни и за графиката и рисунката. В някои от тях наблюдаваме фолклорно метафизични интерпретации, а други носят декоративен характер.

Ивелина Станева, Без название I

Макар и малко, скулпторите показват изключително разнообразни творби, с които препращат към различни епохи и посоки на човешката култура.
Несъмнено всеки от авторите в салона иска да постигне диалог със зрителя. Понякога той се получава в духовен план, в други случаи - в комерсиален. Какъвто и да бъде той, пожелавам го на всички участници в изложбата.

Елена Великова