В бр. 41 на "Култура" съобщихме за възраженията на АБРО (Сдружение на българските частни радиостанции) срещу предоставените от НСРТ лицензи на радиостанции, започнали своето излъчване след влизането в сила на Закона за радио и телевизия. Днес публикуваме възраженията (отново срещу НСРТ) на паралелната структура - Националната асоциация на радиомрежите (НАР).


До Председателя на Министерския съвет
на Република България
Копие: До Председателя на Държавната комисия
по далекосъобщенията


Възражение
на Националната асоциация на радиомрежите
срещу решенията на НСРТ относно лицензиране на регионални ефирни радиостанции


Националната асоциация на радиомрежите (НАР), която представлява над 50 действащи радиостанции в България, възразява срещу начина на разглеждане на програмните документи на кандидатите, приложен от Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ) в процедурата по предоставяне на лицензи за радиодейност в 8-те най-големи града на страната.
В нарушение на законово дефинираните си функции, НСРТ извършва фактическо преразпределение на медийното пространство, като отказва издаване на програмни лицензи на действащи и утвърдени радиостанции. НАР възприема решенията на НСРТ като опит за предрешаване на конкурсите за радиочестоти, провеждани от Комисията по чл. 45 от Закона за далекосъобщенията, назначена от Министерски съвет.
Нашите основания са следните:
1. НСРТ превърна процедурата по разглеждане на програмните документи в конкурс, но не както изисква ЗРТ: "при условия и по ред, определени с наредба, издадена от Министерски съвет", а при пълна непрозрачност, липса на публичност, без събеседване с кандидатите и без ясни критерии за оценка. Грубо е нарушен ЗРТ в частта му относно правомощията на НСРТ за одобряване програмните документи на кандидатите. Решенията на НСРТ не са съобразени с Решение на Конституционния съд на Република България - 10 от 26.06.1999 г. по конституционно дело - 36/98г., в което при тълкуванието на чл.111 от ЗРТ изрично е посочено, че НСРТ няма право да оценява програмното съдържание на документите на кандидатите за радио-телевизионна дейност, а само да съобрази доколко "документацията е във връзка с две релевантни за лицензирането обстоятелства - определяне на точния обхват на лицензионното право и доколко се спазват от радио-телевизионните оператори принципите по чл. 10 ЗРТ и изискванията на чл.17 ал.2 от същия закон".
2. С решенията си НСРТ се опитва да видоизмени характера на обявените от Министерски съвет осем конкурса за местни радиооператори, като ги превърне в конкурс за национални радиомрежи. Едни и същи фирми се лицензират във всички големи градове на България, а местните кандидати се пренебрегват и се спират действащи радиостанции.
3. Въз основа на измислената и лансирана от УС на Сдружението на българските частни радиостанции (АБРО) теза за т.нар. пирати в ефира, НСРТ отхвърля концепциите на действащи оператори и по този начин предпоставя освобождаването на честоти за други кандидати. Десетки радиостанции, които осъществяват своята дейност на основание Параграф 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за далекосъобщенията и работят повече от две години, не получват програмни лицензи. Най-потърпевшият град е Пловдив с пет санкционирани радиостанции - радиа с най-висок рейтинг, утвърдени позиции на пазара и огромна слушателска аудитория. Подобна е ситуацията и в другите седем града.
4. НСРТ удовлетворява желанията на почти всички членове на УС на АБРО и предлага да им бъдат издадени програмни лицензи във всички големи градове на България - София, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Велико Търново. Останалата част одобрени кандидатури във всички конкурсни градове са "хартиени радиа" на регистрирани в началото на 2000 г. фирми, без никакъв доказан опит, без вложени инвестиции, без изградени и обучени екипи и без обществен ангажимент (Приложение - Списък на одобрените кандидати - членове на УС на АБРО и новорегистрираните фирми).
5. С решенията си НСРТ демонстрира пълно пренебрежение към избора на обикновените хора (слушателите) да предпочетат едно или друго работещо радио. Не получават "одобрението" на НСРТ изключително популярни и с висок рейтинг радиа като Радио Плюс, Радио Ритмо - Пловдив, Катра ФМ и др. Ако се възприеме този подход на НСРТ, това неизбежно ще доведе до усложняване на вътрешнополитическата обстановка в страната и ще има неблагоприятен международен отзвук.
Националната асоциация на радиомрежите настоява:
1. Да бъде удължен срокът на осемте регионални конкурса.
2. Комисията по чл.45 от ЗД да върне на НСРТ документите на кандидатите с настояване НСРТ да се съобрази с изискванията на ЗРТ и решението на Конституционния съд и да предложи издаване на лицензи за радиодейност на всички кандидати, които отговарят на законовите изисквания.
3. В случай, че НСРТ не се съобрази със законовите разпоредби, настояваме Министерският съвет на Република България да не одобри резултатите от конкурсите.

София
3.11.2000 г.


Максим Минчев
председател на УС на НАР


Приложение

Списък на одобрените кандидати - членове на УС на АБРО и новорегистрирани фирми
Радио Тангра ООД (Константин Марков, председател на АБРО) - получава програмни лицензи за Пловдив, Благоевград, Русе, Варна, Бургас, Велико Търново.
Класик ФМ Радио АД (Васил Димитров, член на УС на АБРО) - получава програмни лицензи за Варна, Русе, София, Пловдив, Благоевград, Бургас.
Радио ТНН ООД (Тодор Личев, член на УС на АБРО) - получава програмни лицензи за Варна, Русе, София, Пловдив (второ радио в града), Бургас, Велико Търново.
ОМЪ-99 ООД - получава програмни лицензи за София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас.
Р-22 ЕООД - получава програмни лицензи за Варна, София, Пловдив.
Инфопрес и Ко ООД - получава програмни лицензи за Русе, Варна, София, Пловдив, Благоевград, Велико Търново, Бургас.
Българска радиокомпания ООД - получава програмни лицензи за Русе, Варна, София, Пловдив, Бургас.
Радио Сити ООД - получава програмни лицензи за Варна, София, Пловдив, Благоевград, Бургас.
Метро радио ЕООД - получава програмни лицензи за Варна, Русе, София, Пловдив, Благоевград, Велико Търново, Бургас.
Ринг СВ АД - получава програмни лицензи за Варна, Русе, София, Пловдив, Благоевград, Велико Търново, Бургас.