Европейската културна фондация
и Центърът за изкуства Сорос - София, обявяват


конкурс

за разработване на пилотни проекти по втора част на програмата
Изкуство за социална промяна - Игра срещу насилието.

Описание на програмата
Програмата е инициирана от Европейската културна фондация през 1997 г. Частта й "Игра срещу насилието" е насочена към страните от Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Румъния и Югославия). Тя цели въвеждащо обучение на екипи от професионални артисти-изпълнители, визуални артисти, музиканти и художници и разработване на артистични проекти с деца и младежи във възрастовата група от 6 до 18 години, преживели насилие с цел стимулиране процесите на обществената им реинтеграция и социална активност.
Програмата има две основни части - обучителна и разработване на пилотни проекти. Обучителната част на програмата доразвива и насочва съществуващи умения, нагласи и възможности на артисти от областите на изпълнителските, визуалните изкуства, музиката и фотографията и ползването им за работа с деца и младежи, преживели насилие. Първият тренингов модул ще се проведе през месец ноември 2000 г.
Частта за разработване на пилотни проекти обхваща разработване и подкрепа на артистични проекти за работа с деца и младежи, преживели насилие.
Цели на програмата: да подготви артисти и хора от подпомагащите професии за работа с млади хора, сблъскали се с насилие; да се изгради мрежа между хората, участвали в програмата; да помогне на младите хора, преживели насилие, с помощта на средствата на изкуствата да възвърнат самочувствието си и увереността в собствените си възможности; да даде средства на младите хора, с които те да участват в социалните промени в обществото.

Целеви групи
Програмата е насочена към две основни групи: професионални артисти (артисти-изпълнители, визуални артисти, музиканти, художници, фотографи) и хора от подпомагащи професии (психолози, психодраматисти, психиатри, социални работници, възпитатели) и деца и младежи във възрастовата група от 6 до 18 години, преживели насилие.

Структура на програмата
По програмата е създаден и работи Консултативен съвет към Центъра за изкуства "Сорос" - София. Съветът създава концепцията за работата на програмата в България.

Пилотни проекти
В рамките на програмата "Изкуство за социална промяна - Игра срещу насилието" Европейската културна фондация и Центърът за изкуства "Сорос" - София, ще финансират проекти в областта на изпълнителските, визуалните изкуства, музиката и фотографията за работа с деца и младежи, преживели насилие, които ще бъдат осъществявани в периода януари - декември 2001 г.

Кой може да кандидатства
За участие в конкурса могат да кандидатстват само български юридически лица.
Конкурсът е насочен към професионални артистични екипи, групи и специализирани организации, разработващи проекти в областта на работата с деца във възрастовата група от 6 до 18 години, преживели насилие.

Документи за кандидатстване: формуляр N 2 на Центъра за изкуства "Сорос"; формуляр по образец; бюджет на проекта по типове разходи; професионална биография на участниците в проекта и ръководителя му; две препоръки за проекта; копие от съдебна, данъчна и Булстат регистрация на юридическото лице.
Формулярът по образец се попълва на български и английски език. Той може да бъде получен и в електронен вид от адрес www.sca.bg. При кандидатстване се изисква предоставянето на електронно копие от формуляра по образец на английски език.

Приоритети
Програмата цели създаването на адекватна среда за взаимна работа и осъществяване на съвместни проекти за тези две социални групи с помощта и активното участие на хора от подпомагащи професии - психолози, социални работници, възпитатели, психиатри, психодраматисти и др. Целта на програмата не е терапевтична.
Програмата е процесно ориентирана и цели изграждането на условия за възникване на общуване между двете социални групи, както и обществена реинтеграция на деца и младежи преживели насилие. Тя търси възможната граница между тези две социални групи чрез подпомагане създаването на проекти, ползващи средствата на изкуството. Програмата не е ориентирана към изработване на завършени артистични продукти, нито към обучение на деца в умения в областта на изкуствата.
Подкрепата по този конкурс може да бъде частична или цялостна и няма да надхвърля 5000 щатски долара за отделен проект. Проектите, набрали средства за реализация и от други източници, както и таква, създаващи дългосрочни партньорства между различни организации ще бъдат разглеждани с предимство. Ще бъдат предпочитани артистични проекти, които предлагат дългосрочна стратегия за работа с деца и младежи, преживели насилие, и стимулират процесите на реинтеграция и социална активност.
Консултативният съвет и екипът на програмата дават консултации по проектите всяка сряда от 14.00 до 17.00 от 7 до 28 ноември 2000 г. на адрес - ул. "Ангел Кънчев" 19, Центъра за изкуства "Сорос" - София. Консултациите се извършват след предварително уговорена среща на тел. 980 02 44/980 49 24 или e-mail: strategic@sca.osf.bg - Цветелина Йосифова или Теодор Котов.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат получени от Центъра за изкуства "Сорос" и Информационните центрове на Фондация "Отворено общество" в София и страната.

Краен срок за кандидатстване. Етапи на конкурса
Документи за участие в конкурса за разработване на пилотни проекти могат да бъдат подавани лично или изпращани по пощата не по-късно от 1 декември 2000 г. (петък) на адрес:
Конкурс за пилотни проекти
програма "Изкуство за социална промяна - Игра срещу насилието II"
c/o Център за изкуства "Сорос" - София, ул. "Ангел Кънчев" 19, София 1000.
В случай на изпращане на проектите по пощата важи датата на пощенското клеймо.
Конкурсът по тази програма има два етапа. Първият етап обхваща разглеждането на проекти от Консултативния съвет на програмата. Вторият етап обхваща разглеждането на предложените от Консултативния съвет проекти от международния съвет на програмата.
Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени в първата половина на януари 2001 г.