Изборът на "Култура"

Станислав Стратиев
Вавилонска хроника

Издателска къща Жанет-45
Пловдив, 2000
цена 6 лева


Анри Корбен
История на ислямската философия

Превод от френски Александър Веселинов
издание на фондация Маулана Джалалуддин Руми
София, 2000
цена 10 лева