Център за изкуства Сорос - София
Швейцарската фондация за култура Про Хелвеция и фондация Център за изкуства Сорос - София,

cъздават Фонд за подкрепа на дебютни проекти в областта на съвременните изкуства и обявяват конкурс за разработването на дебютни проекти.

Фондът има за цел подкрепата на дебютни проекти, предложени от младото и най-младото поколение артисти в целия спектър на съвременните изкуства, техните гранични форми и тренинга.

Фондът ще подкрепя проекти, които:
- стимулират индивидуалното развитие на всеки артист;
- създават възможности за прилагането на придобитите професионални умения сред по-големи професионални групи;
- подпомагат общото развитие на съвременните тенденции в българското изкуство и култура.

Целите на Фонда са:
- да се подпомогнат и стимулират проекти на млади артисти или групи, които създават нови тенденции в областта на съвременото изкуство;
- да се създадат липсващи връзки между държавните институции и общността на артистите от младото и най-младото поколение, с цел да се улесни и окуражи достъпът на младите артисти до професионалните сцени и да се даде подкрепа на техните първи опити;
- да се популяризират слабопредставени досега изкуства или културни продукти, създадени от младите артисти и дебютанти;
- да се популяризират нови тенденции в българското изкуство и култура, да се увеличи разнообразието на културни продукти, като се създадат условия за по-широк отклик от страна на обществеността, както и представяне в медиите на дебютни работи;
- да се стимулира международен обмен и създаването на връзки и партньорства между дебютанти;
- да се стимулират проекти, които внасят в изкуството и културата на младите хора принципите на толерантността и плурализма на гражданското общество;
- да се подкрепят проекти, които предлагат нови гледни точки към проблемите на съвременното изкуство и култура от страна на млади професионалисти.

Целеви групи

Работата на Фонда е насочена към:

1. професионални артисти (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;
2. организации и събития, създаващи възможности за дебютанти.

Консултативен съвет

Към Фонда е създаден и работи Консултативен съвет, който взема решения по проектите.

Кой може да кандидатства
- отделни артисти или екипи, които реализират до третия си самостоятелен професионален опит;
- студенти със завършен поне трети курс на някое от висшите учебни заведения по изкуства.

Документи за кандидатстване
1. формуляр N 2 на Центъра за изкуства "Сорос" - София;
2. обосновка на проекта (обяснение на концепцията) - до 3 стр.;
3. подробен бюджет на проекта по типове разходи, в който са посочени вече осигурените средства, вкл. собствено участие на организацията или лицето и приемащата организация; исканата от Фонда и друга очаквана подкрепа.
(Бюджетът се изготвя в левове. Към него се прибавят копия от документи за вече осигурени средства от други източници.);
4. визуален (илюстративен) материал;
5. професионална биография на участниците в проекта и ръководителя му;
6. две препоръки за проекта;
7. копие от съдебна, данъчна и Булстат регистрация на юридическото лице;
8. допълнителни материали според вида на проекта (виж по-долу Задължителни приложения).

За приемане на проекта е необходимо:
- проектът да не дублира учебния процес на студенти;
- да има осигурено пространство за реализацията на проекта (зала, сцена, галерия, издателство и т.н);
- за издателски проекти - да има издателство, което кандидатства с проекта.
Проектът трябва да бъде представляван от българско юридическо лице при кандидатстването.

Задължителни приложения според вида на проекта:
- визуален (илюстративен) материал (скици на костюми и декора, снимки, макети и т.н.) - при кандидатстване с проекти в областта на театъра, танца, визуалните изкуства, за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.;
- попълнен въпросник - при кандидатстване с проекти в областта на театъра и танца;
- сценарий, в случай, че текстът е авторски или се превежда за пръв път у нас - при кандидатстване с проекти в областта на театъра и танца;
- финансова матрица по образец, в която се включват задължително информация за предвиждания тираж и максималната корична сцена, параметри на изданието - при кандидатстване с издателски проекти;
- каталог или списък на издадените книги, илюстриращи досегашната дейност на издателството - при кандидатстване с издателски проекти;
- копие от договора с автора - при кандидатстване с издателски проекти;
- подробна програма на събитието или описание на проекта с разработени елементи на анализ по отношение профила на събитието - какво се прави (концепция), защо се прави точно това (естетическа, художествена платформа), какво се цели (функции), как ще се постигне (инструменти, механизми), към кого (групи, аудитории) е ориентирано - при проекти за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.;
- очаквани резултати и критерии за оценка на ефекта от проекта - при проекти за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.;
- подробно разработена организационна схема (етапи на работа) - при проекти за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.;
- маркетингова стратегия (работа с медии и "продажба" на продукта) - при проекти за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.

Приоритети
Програмата цели създаването на адекватна среда за работа и осъществяване на първите опити на професионални артисти. Ще бъдат предпочитани проекти, които имат интердисциплинарен характер, представят нови тенденции и създават възможности за работа на повече артисти-дебютанти. Ще бъдат предпочетени проекти, които в най-голяма степен отговарят на целите на Фонда.
Проектите, набрали средства за реализация и от други източници, както и такива, създаващи дългосрочни партньорства между различни организации, ще бъдат разглеждани с предимство.
Подкрепата по този конкурс може да бъде частична или цялостна и няма да надхвърля 2000 щатски долара при индивидуалните проекти.
Подкрепа може да бъде оказвана и на организации, които подпомагат работи на дебютанти.

Допълнителна информация
Информация и формуляри за конкурса може да получите от офисите на Центъра за изкуства "Сорос" - София, фондация "Про Хелвеция" и информационните центрове на Фондация "Отворено общество" в София и страната.

Краен срок за кандидатстване
Документи за участие в конкурса за разработване на дебютни проекти могат да бъдат подавани лично или изпращани по пощата не по-късно от 19 януари 2001 година (петък) на адрес:
Конкурс на Фонда за подкрепа на дебютни проекти
c/o Център за изкуства "Сорос"
ул. "Ангел Кънчев" 19
София 1000

В случай на изпращане на проектите по пощата важи датата на пощенското клеймо.
Резултати от конкурса ще бъдат обявени до 15 февруари 2001 година.