Тълкувания на български сюжети е първото жанрово-типологично изследване на българското балетно творчество и на неговите сценични реализации - през сравнително кратката му 70-годишна история. Авторката на книгата, балетоведът Анелия Янева, анализира 35 (от издирените общо 93) балетни творби с музика от български композитори и с български сюжети, като ги разглежда в контекста на конкретни исторически етапи от развитието на световния балет. Приложената от нея оригинална класификация на българските балети: по родово-стилов признак и жанрови характеристики, съответстващи на определени типологични модели от световния балетен репертоар и на най-ярките му образци, поставени на българска сцена, е безспорно научно постижение в съвременното ни балетознание.
Всяка от петте глави на книгата, независимо от визирания в заглавието й теоретичен проблем на специфичното развитие на българското балетно творчество, хронологично преследва основната изследователска цел на Анелия Янева: "да се открият прилики и отлики между някои световни тенденции и подобни такива в България; а така също отделни черти, неприсъщи на други балетни осъществявания, които съдържат залог за национален принос в световния балет". Обобщенията в последната пета глава, изведени върху същия принцип на съпоставка между модела (европейските образци) и тълкуванията (българските творби и техните сценични реализации) респектират с дефинитивната си категоричност и терминологична еднозначност. В полза на яснотата на изложението работи не само прецизно систематизираният и убедително поднесен фактологичен материал на анализираните балетни заглавия и постановки, но и подробната уеб-страница от приложения в края на книгата. Именно тези приложения неимоверно разширяват ракурса на изследването, като добавят към "Тълкувания на български сюжети" и изключително ценен справочник - и за специалистите, и за балетната публика.

Румяна Каракостова