Центърът за изкуства "Сорос" - София
обявява
Мeждународната програма Изкуство и култура


Програмата "Изкуство и култура" има два компонента:
1. Модул "Културна връзка"
Целта на модула е да даде възможност за сътрудничество, обмен и развитие на общи проекти на професионално занимаващите се с изкуство и култура от Централна и Източна Европа.
Определени са четири дати за приемане на проекти:
* 22 януари 2001 година;
* 26 март 2001 година;
* 11 юни 2001 година;
* 7 септември 2001 година.

Проектите се подават в електронен вид в Центъра за изкуства "Сорос", където се разглеждат от консултативен съвет. Кандидатстващите попълват и формуляр 2, който депозират при информационния консултант. Ако проектът отговаря на заложените приоритети на модула, той се изпраща за разглеждане от международен експертен съвет, който взима решение за финансиране.

2. Модул "Културна политика"
Целта на конкурса по този модул е да подтикне към структурни промени в областта на културната политика - развитието и прилагането на различни модели на национално и международно ниво, като специален акцент ще бъде поставен на проекти, които "пресичат граници".
Определени са две дати за приемане на проекти:
* 26 февруари 2001 година;
* 3 септември 2001 година.

При информационния консултант се депозират:
* хартиен и електронен вариант на попълнения регистрационен формуляр на английски език, който се намира в: www.batory.org.pl/art;
* описание на проекта на български език, според посоченото по-горе съдържание (в хартиен вариант).

Подробности за програмата, както и за отделните й модули, могат да се получат на адрес:
www.batory.org.pl/art, както и от информационните центрове на Фондация "Отворено общество" в София и страната или Центъра за изкуства "Сорос" - София, тел. (02) 980 02 44.