Центърът за изкуства "Сорос"
съвместно с Центъра за развитие на книгоиздаването на Институт "Отворено общество" - Будапеща,

провежда веднъж в годината конкурс
по проект "Преводи Изток-Изток".

Цел на проекта е стимулирането на превода и издаването на книги в областта на хуманитарните науки от източноевропейски автори. Проектът се осъществява в страните, в които съществуват издателски програми на фондациите "Сорос". Модулът е част от проект "Преводи" (за повече информация, моля посетете wwww.sca.bg) и е официално стартиран през 1998 г.
Към проекта е разработен списък от препоръчителни заглавия, които се предлагат за превод при обявяването на конкурса. Списъкът за всички страни от мрежата фондации "Сорос" е публикуван на следния интернет адрес: http/www.osi.hu/cpd/ete/etep_trnsltns.html
Желанието на организаторите на конкурса е да обогатят списъка с нови и актуални заглавия от български автори. Заглавията трябва да отговарят на следните условия:
- Да са издадени на български език. Книги на местни автори, публикувани на чужд език, ще бъдат разглеждани в изключителни случаи;
- Да са публикувани през последните 20 години.
Само в изключителни случаи ще се разглежда издаването на книги, писани по-рано.
- Да изследват проблеми от областта на социалните науки и хуманитаристиката. Художествената литература (преводът на съвременна художествена проза се допуска само в редки случаи) и поезията не са приоритетни за проекта. Може да се кандидатства за издаване на критически есета от източноевропейски автори.
- Да бъдат приносни спрямо изследователската сфера, към която се отнасят, и да представят оригинален авторски поглед върху поставения проблем.
- Приоритетно се разглеждат книги с надлокално значение - такива, които не изискват специално познание на местната култура (например специализирани изследвания на история на изкуството), т.е книги, които са достъпни за по-широка публика и следват интердисциплинарния подход при изследването на съвременни проблеми.
Въпреки това, високо специализирани книги, от изключителна важност за развитието на определена сфера от хуманитарните науки, няма да бъдат изключвани.
За всяко предложено заглавие, е необходимо да се предостави следната информация:
- име на автора;
- заглавие на английски и на оригиналния език;
- жанра/предмета на изследване;
- година на публикуване;
- приблизителен обем на книгата, авторски коли;
- кратка анотация на книгата (до 50 думи);
- списък на езиците, на които книгата е била преведена (ако има такива);
- име и адрес на притежателя на авторските права.
Посочената информация заедно със сканирана корица, екземпляр или копие от книгата се изпращат на адреса на Центъра за изкуства "Сорос": ул. "Ангел Кънчев" 19, София 1000, тел: 02/980 02 44, за Милена Делева (mdeleva@sca.osf.bg) или Бистра Пищийска (bistra@sca.osf.bg).
На следващия етап предложените автори и заглавия се разглеждат от експертен екип на Центъра за изкуства "Сорос" и на Центъра за развитие на книгоиздаването, Будапеща.
Одобрените заглавия стават част от препоръчителния списък на проект "Преводи Изток-Изток" и при обявяването на конкурса в страните, в които той работи (Чешка република, Унгария, Полша, Русия, Словакия, Югославия, Македония). За тяхното издаване и превод на съответния местен език може да се кандидатства.