До
арх. Емма Москова
министър на културата


Уважаема госпожо Москова,
Вчера в НТ "Иван Вазов" се получи писмо No 65-00275/00 от 22.2.2001 г., подписано от г-н Юрий Дачев, зам.-министър на културата.
С него г-н Юрий Дачев ни уведомява, че с решение No 678 от 19.10.2000 г. на МС имотът в кв. 468, м. "Центъра" е обявен за публична държавна собственост и е предоставен за безвъзмездно управление на Министерство на финансите за нуждите на Дирекция за застрахователен надзор.
С изненада и огорчение констатирахме този факт, защото значително преди 19 октомври 2000 г. ние Ви запознахме с обстоятелствата около този терен, и затова именно Вие подкрепихте с писмо No 65-00-275 от 3.10.2000 г. нашата молба до областния управител за въпросния терен да бъде издаден акт за държавна собственост на името на НТ "Иван Вазов".
Тогава Вие бяхте напълно искрена и уверена, че в скоро време ще можем да разрешим един много стар проблем на една национална културна институция.
С нарастваща тревога следим узурпацията на функциите на Министерство на културата от Министерство на финансите и ограничителния режим, който се стяга все повече около културните институти. Това ясно е изразено чрез отмяната на най-значими за икономиката на културата членове от Закона за закрила на културата, но също така и отказа на Министерството на финансите да предвиди средства, с които да се гарантира творческата и икономическата самостоятелност поне на националните културни институти. Министерството на финансите също така отказа да предвиди средства за капитални вложения за посрещане на 100-годишнината на НТ "Иван Вазов". Вие познавате в детайли бедственото положение на НТ "Иван Вазов" - от 1974 г. в него са ремонтирани само тоалетните, и то заради посещението на Хилари Клинтън, и Камерната зала на IV етаж.
Отказът на Министерство на финансите да утвърди средства за капитални вложения в НТ "Иван Вазов" е част от едно всеобщо загърбване на нуждите на българската култура.
Но преотреждането на терена, който нашите предци, онези, които са имали разума и волята да сътворят институцията Народен театър, е не само деструктивен акт, това е и неморален акт. От култура не се отнема. Точно обратното - всички цивилизовани държави се стремят да разширят културното поле и създават задължителни охранителни законови мерки в подкрепа на националната си култура.
Уважаема госпожо Москова,
Ние няма към кого да се обърнем за защита на интересите на НТ "Иван Вазов", освен към Вас. Предлагаме Ви отново да внесете проект за отмяна на решение No 678 от 19.10.2000 г. на МС, и за вземане на ново решение в полза на Народния театър.
Отново Ви молим за съдействие за среща с министър-председателя г-н Иван Костов, на която да потърсим решение на възела от проблеми, който нееднократно сме поставяли пред Вас.
Предлагаме също така Вие да бъдете инициатор на среща, на която да се обсъди възможността националните културни институти да преминат на пряко финансиране от републиканския бюджет чрез Народното събрание, каквато е била практиката в не толкова далечното минало.
Осъществяването на тази идея ще гарантира творческата и икономическата самостоятелност на националните културни институти, така както повеляват нормите на Закона за закрила на културата, чийто автор сте Вие.

С уважение:

Александър Морфов
артистичен директор

Павел Васев
административен директор