И в този брой на вестника възнамерявахме да подновим своето питане към Министерство на културата относно субсидията от 77 000 (седемдесет и седем хиляди) лева, която то е отпуснало на в. "Литературен форум".
Актуалността на това питане значително се повиши, след като научихме, че за тази година целият бюджет на Центъра за книгата към министерството е едва 60 000 (шейсет хиляди) лева. И за кое по-напред, питаме се, ще бъде тази сума - за книгоиздаване ли, за подпомагане на културната периодика ли, за Панаирите на книгата или за реклама?
Преди редакционното приключване на настоящия брой от страна на културното министерство получихме отговор, който буди още повече въпроси и се нуждае от сериозен анализ. Вестникът ще публикува отговора на Министерство на културата и нашия коментар през следващата седмица.

Култура