Министерство на културата
обявява конкурс за длъжността

директор на Българския културен институт в Прага
директор на Българския културен институт в Москва
директор на Българския културен институт във Варшава


Изисквания:
- висше образование;
- най-малко пет години трудов стаж в областта на културата, науката, книгоиздаването или средствата за масова информация;
- писмено и говоримо владеене на езика на страната домакин;
- познаване на основните нормативни актове, отнасящи се пряко или косвено към управлението и функционирането на културата;
- професионален опит в областта на международното културно сътрудничество;
- съобразяване с Концепцията за българските културни институти в чужбина, намираща се на разположение в Дирекция "Международна културна политика";
- не се допускат до конкурса лица, осъждани или санкционирани от органите на Данъчната администрация и Държавния финансов контрол.

Необходими документи:
- молба за участие в конкурса;
- творческа биография;
- диплом за завършено висше образование (заверено копие);
- документ за трудов стаж;
- документ, удостоверяващ владеенето на езика на страната домакин;
- свидетелство за съдимост.

Конкурсът се провежда по документи и събеседване.
Срок за подаване на документите: до 19 април 2001 г.

Място: Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" 17, всеки работен ден след 14.00 часа при г-жа Лидия Грозданова, началник на сектор в отдел "Административно-правно обслужване и канцелария", стая 505.