На 8 май в Министерството на културата се проведе заседание на Националния съвет по читалищно дело, което бе ръководено от Райна Гаврилова - зам.-министър.
Редуцираният състав на участниците в срещата (повечето от членовете на съвета отсъстваха - огромна е заетостта им в други обществени и държавни структури) не попречи да бъдат разгледани доста обстойно трите точки, залегнали в дневния ред: обсъждане на Препоръки за прилагане на Закона за народните читалища в частта му за откриване на филиали ; информация за проведената неотдавна в Министерството на културата среща с читалищни дейци от цялата страна; информация за следващия етап от съвместния проект на ПРООН и Министерството на културата за читалищата. Националният съвет прие препоръките, изготвени от Министерството на културата, за начините и условията, при които могат да се откриват филиали на народните читалища.
Изрично в подготвения документ е записано: "филиалът е звено от читалището. Той не притежава статута на самостоятелно юридическо лице."
Записването на подобна императивна форма е наложителна, тъй като в немалко селища, където няма регистрирани читалища по новия закон, упорито се правят опити от отделни групи (обединени най-често от търговски амбиции, понякога и от политически) вместо филиал да се организират странни "търговско-просветни" дружества, които се завоалират като читалища.
Затова по-нататък в препоръките е казано още: "настоятелството на читалището е ръководен орган и на филиала"... "финансовият отчет на филиала се води от читалището"..."читалището носи отговорност за опазване и поддържане на имуществото на своя филиал"...
Участвалите в срещата членове на съвета предложиха на ръководството на Министерството на културата да бъде обсъдена скорошна дата и място за провеждането на национална среща с читалищни дейци - поотделно за Северна и Южна България. На тези съвещания-семинари трябвало да бъдат разяснявани острите проблеми по финансирането, собствеността и взаимоотношенията на читалищата с местните органи на властта.
Непременно трябва да отбележим и още нещо: неукротимата енергия, която излъчваха присъставищите членове на съвета, както и ценните съвети и препоръки, направени не само към културното министерство, но и към предстоящия етап от съвместния проект на ПРООН и Министерството на културата за читалищата. На критична оценка бяха поставени и някои от принципите, по които ще бъдат разпределяни средствата по Програмата на ООН за развитие у нас (ПРООН). Обществените съветници по читалищно дело обещаха в най-кратък срок да изготвят конкретни препоръки по този въпрос, които ще бъдат предоставени на министър Москова...
Може би вече е назряла необходимостта от изграждането на Национален съвет по читалищно дело и към Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Любен Русков