До Управителния съвет
на Филмаутор

Уважаеми господа,

Както е известно, поради лоша организация от страна на УС, незачитане на нормалните демократични процедури за водене на събрания и най-вече на чл. 23, алинея първа от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общото събрание от 3 май т.г. се оказа нелегитимно, а взетите решения по новия устав и бюджет за т.г. - нищожни. Защото събранието нямаше нито избран председател, нито секретар - при това беше предупредено, че е нелегитимно! - а се водеше от присвоилия си правата на председател г-н Димитър Дерелиев, който е само председател на УС и чиято дейност трябваше да бъде обсъждана. Тя затова и не беше обсъждана. А трябваше, особено след заключенията на Финансово-контролната комисия, че са били правени "произволни разходи". Като се има предвид какво се крие зад тази деликатна формулировка и че е крайно неморално, когато членове на Филмаутор си отиват от нас - 30 за миналата година - някои от които поради липса за закупуване на животоспасяващи лекарства, а три четвърти от останалите разчитат на мизерни пенсии и на това, което ще получат от авторски права, че е цинично, повтарям, при такава ситуация членовете на УС да си организират фиести,
предлагам:
- в дневния ред на събранието от 21 юни т. г. да се включи освен приемане на нов устав и на бюджета за 2001, и точка "Избор на нов Управителен съвет", като никой от досегашните му членове да не си и помисли да се кандидатира за нов мандат;
- всички материали, подлежащи на гласуване (писмен доклад на УС, проектоустав - последният, детайлизиран вариант, а не обобщен по пера бюджет и т.н.) да бъдат размножени в четлив вид и предоставени на членовете на дружеството 15 дни преди събранието;
- до 15 юни да бъде организирана и редовно поддържана занапред уеб-страница на Дружеството в Интернет, в която да влязат всичките тези материали плюс решенията на УС и всякаква друга информация, засягаща дейността на Филмаутор, включително и обяснение защо преведените от БНТ 1 200 000 лв. няма да се изплащат веднага, а чак след 1 юли и кой ще се разпорежда и по какъв начин ще разпределя набраните от това лихви;
- за да се спести време на събранието, членовете на УС, които са действали виновно, да възстановят предварително в касата: 1. изразходваната сума за новогодишната вечеря, която са си дали (може би "за Бог да прости починалите членове"), 2. сумите за надбавката към заседателните си, която са си гласували в нарушение на Устава, 3. сумите за 13-та заплата за служителите в края на м.г., ако не са били заложени с такава цел в бюджета, 4. сумите за раздадените командировки до Варненския кинофестивал, 5. сумата за наградата на Филмаутор, ако не е била присъдена от компетентно жури - тъй като членовете на УС са били избирани по други показатели - и каквото очевидно не е имало, тъй като липсва протокол от заседанието му. Ако нещо сме пропуснали, могат да възстановят и други суми.
- за събранието от 21 юни да се осигури зала, способна да побере всички членове на Дружеството и да се приключи веднъж завинаги с безпардонното отношение към членовете от страна на администрацията, която под фалшивия предлог за пестене на средства, лишаваше три четвърти от тях от правото им на участие.
София, 15 май 2001 г.

Георги Друмев, автор