Център за изкуства "Сорос" - София
Швейцарската фондация за култура "Про Хелвеция" и фондация "Център за изкуства Сорос" - София, cъздават Фонд за подкрепа на дебютни проекти в областта на съвременните изкуства и обявяват втори конкурс за разработването на дебютни проекти.

Фондът има за цел подкрепата на дебютни проекти, предложени от младото и най-младото поколение артисти в целия спектър на съвременните изкуства, техните гранични форми и тренинига.
Фондът ще подкрепя проекти, които: cтимулират индивидуалното развитие на всеки артист; cъздават възможности за прилагането на придобитите професионални умения сред по-големи професионални групи; подпомагат общото развитие на съвременните тенденции в българското изкуство и култура.
Могат да кандидатстват: отделни артисти или екипи, които реализират до третия си самостоятелен професионален опит; студенти със завършен поне трети курс на някое от висшите учебни заведения по изкуства.
Документи за кандидатстване: формуляр - 2 на ЦИС - София; обосновка на проекта (обяснение на концепцията) - до 3 стр.; подробен бюджет на проекта по типове разходи, в който са посочени вече осигурените средства, вкл. собствено участие на организацията или лицето и приемащата организация; исканата от Фонда и друга очаквана подкрепа. (Бюджетът се изготвя в левове. Към него се прибавят копия от документи за вече осигурени средства от други източници); визуален (илюстративен) материал; професионална биография на участниците в проекта и ръководителя му; две препоръки за проекта; копие от съдебна, данъчна и Булстат регистрация на юридическото лице; допълнителни материали според вида на проекта (виж по-долу Задължителни приложения).
За приемане на проекта е необходимо: проектът да не дублира учебния процес на студенти; да има осигурено пространство за реализацията на проекта (зала, сцена, галерия, издателство и т.н); за издателски проекти - да има издателство, което кандидатства с проекта.
Проектът трябва да бъде представляван от българско юридическо лице при кандидатстването.
Програмата цели създаването на адекватна среда за работа и осъществяване на първите опити на професионални артисти. Ще бъдат предпочитани проекти, които имат интердисциплинарен характер, представят нови тенденции и създават възможности за работа на повече артисти-дебютанти. Ще бъдат предпочетени проекти, които в най-голяма степен отговарят на целите на Фонда.
Проектите, набрали средства за реализация и от други източници, както и такива, създаващи дългосрочни партньорства между различни организации, ще бъдат разглеждани с предимство.
Подкрепа може да бъде оказвана и на организации, които подпомагат работи на дебютанти.
Информация и формуляри за конкурса може да получите от офисите на ЦИС - София, фондация "Про Хелвеция" и Информационните центрове на Фондация "Отворено общество" в София и страната.
Консултации по проекта се провеждат всеки понеделник от 14 до 17 часа в офиса на ЦИС - София.
Документи за участие в конкурса за разработване на дебютни проекти могат да бъдат подавани лично или изпращани по пощата не по-късно от 15 юни 2001 г. (петък) на адрес:
Конкурс на Фонда за подкрепа на дебютни проекти
c/o Център за изкуства "Сорос"
ул. "Ангел Кънчев" 19
София 1000
В случай на изпращане на проектите по пощата важи датата на пощенското клеймо.
Резултати от конкурса ще бъдат обявени до 29 юли 2001.