300 читалища с доларови сметки
На 30 май т.г. министърът на културата г-жа Емма Москова и г-н Антонио Виджиланте - постоянен представител за България на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) подписаха договор за реализиране на проекта "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата." Финансовата подкрепа за проекта е осигурена от Американската агенция за международно развитие (ААМР) - в размер на 1 млн. щатски долара, от програма "Матра" на холандското правителство - 975 хил .долара и от ПРООН - 500 хил. долара.
Проектът, с общ бюджет 2 млн 475 хил. долара, чиято продължителност е 3 години, ще обхване 300 читалища в страната и ще съдейства за засилване обществената роля на читалищата като културни и просветни центрове.
В словото си при подписването на договора министър Москова изрично подчерта, че съхраняването на читалищната традиция е главната задача, която ще бъде реализирана с новия проект и министерството не би приело една подменена тяхна роля в обществения живот. Читалищата ще бъдат запазени като традиционна и незаменима опора на националната ни култура.
Проектът предвижда да бъдат изградени интернет центрове в 25 читалища, предимно в по-малките селища, за да се улесни достъпът до информация, както и за организиране на курсове за обучение по компютърна грамотност. По този начин проектът ще изиграе ролята на стимулатор за преодоляване на информационното неравенство между общините в България.
Ще бъде избран и Управителен съвет, в който ще влязат от 8 до 10 човека, представящи различни институции - държавни и обществени. Тяхната дума ще е определяща при уточняването на 300-те читалища, които предстои да бъдат включени в проекта.
Реализирането на този проект е естествено продължение на успешно завършилия в периода 1997 - 2000 г. пилотен проект, в който участваха 42 читалища.
Предстои изграждането, съгласно клаузите на договора, на 6 регионални центъра, които ще подпомагат практическата реализация на проекта. Те ще бъдат в градовете Благоевград, Кърджали, Сливен, Шумен, Плевен и Видин. Чрез тези регионални информационни звена ще се популяризират въпроси, свързани с устойчивото развитие на човека, подобряване качеството на живота и повишаване на гражданската активност в местното самоуправление.
Програмата предвижда и изграждането на "портал" на читалищата в Интернет за обмяна на информация между тях. "Не се съмнявам в успеха на тази програма. Драматично би било да се разруши българското читалище. Проектът ще предотврати подобна опасност", отбеляза в словото си след подписването на договора г-н Виджиланте.
Това е последният голям проект в областта на културата, реализиран със съдействието на г-н Антонио Виджиланте, чийто мандат като постоянен представител на ПРООН за България изтича на 15 юни т.г.
След подписването на договора представителите на холандската програма "Матра" и на Американската агенция за международно развитие изразиха своята увереност и удовлетворение, че тяхната помощ също ще допринесе за утвърждаването на читалищата като центрове за развитие на местните общности.

Любен Русков