Излезе книгата на д-р Орлин Събев "Османски училища в българските земи XV - XVIII век", издадена от "Любомъдрие - Хроника" с любезното спомоществование на Центъра по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия.
В нея авторът се занимава с доосманските традиции в мюсюлманското образование, с генезиса и развитието на ислямските образователни институции, като основен предмет на неговия грижлив исторически разказ - положен върху обилна османотурска архива - са османските образователни институции в българските земи, т.е. формирането и типологията на системата мектеби (първоначални училища) и медресета (правно-богословски училища) между ХV и XVIII век, особено вакъфският им статут.
Орлин Събев описва мектебите и медресетата в българските земи през сградния им фонд, учебните срокове, методите на преподаване, учебните програми и литератури, библиотеките, през социалния портрет на учениците и преподавателите...
Значим момент е направата на каталог на османските учебни заведения през набелязания от учения период. В уводните си изречения Събев говори, че въпреки присъствието в книгата на парадигмата ключови понятия "османски", "български", "XV - XVIII век", "нейни герои не са 'еничари' и 'роби', 'аги' и 'рая', 'кърджалии' и 'гяури'. Читателят отегчено ще си помисли какво 'ново' може да привлече вниманието му - и вероятно реакцията му ще е основателна..."
Книгата на Орлин Събев окончателно утвърждава понятието "османска интелигенция" в български контекст.

К