Обръщение
до Академичния съвет
на Великотърновския университет

Катедра "Българска литература" при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" посрещна с голяма тревога и загриженост към добилата публичност идея за подмяна на българската азбука ("кирилицата") в България с латинската азбука.
В подетата кампания много активна е ролята на проф. д-р Ото Кронщайнер (гр. Залцбург), изразена в практически начинания и в редица негови статии, публикувани у нас и в Австрия. За заслугите му към българската медиевистика, за приноса му като специалист в защита на старобългарския език и ценностите в средновековната ни култура през м. май 1990 г. Академическият съвет на ВТУ присъди на проф. Кронщайнер почетното звание "доктор хонорис кауза" на нашия Университет.
По всяка вероятност през последните две-три години в разбиранията и възгледите на проф. О. Кронщайнер са настъпили съществени промени. Очевидно те го подтикват да даде път на концепции, които са диаметрално противоположни на доскорошните му схващания. А те са несъвместими с традициите, с характера и същността на онова, което определя дейността на български университет, носещ името на създателите на славянската писменост - светите братя Кирил и Методий.
Ето защо в името на академизма и достойнството на двете "страни" членовете на катедра "Българска литература" единодушно настояват Академическият съвет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" да вземе решение за отнемане на титлата "почетен доктор" на проф. Ото Кронщайнер.

Проф. д.ф.н. Иван Радев
Ръководител на катедра Българска литература
Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий