Фонд за подкрепа на дебютни проекти
Швейцарската фондация за култура "Про Хелвеция" и фондация "Център за изкуства "Сорос" - София, обявяват трети конкурс за разработване на проекти от дебютанти към Фонд за подкрепа на дебютни проекти в областта на съвременните изкуства.
Фондът има за цел подкрепата на проекти, разработени от дебютиращи артисти в целия спектър на съвременните изкуства, техните гранични форми и тренинига.
Фондът ще подкрепя проекти, които: стимулират индивидуалното развитие на всеки артист; създават възможности за прилагането на придобитите професионални умения сред по-големи професионални групи; подпомагат общото развитие на съвременните тенденции в българското изкуство и култура.
Целите на Фонда са: да се подпомогнат и стимулират проекти на млади артисти или групи, които създават нови тенденции в областта на съвременото изкуство; да се създадат липсващи връзки между държавните институции и общността на артистите от младото и най-младото поколение, с цел да се улесни и окуражи достъпът на младите артисти до професионалните сцени и да се даде подкрепа на техните първи опити; да се популяризират слабопредставени досега изкуства или културни продукти, създадени от младите артисти и дебютанти; да се популяризират нови тенденции в българското изкуство и култура, да се увеличи разнообразието на културни продукти, като се създадат условия за по-широк отклик от страна на обществеността, както и представяне в медиите на дебютни работи; да се стимулира международен обмен и създаването на връзки и партньорства между дебютанти; да се стимулират проекти, които внасят в изкуството и културата на младите хора принципите на толерантността и плурализма на гражданското общество; да се подкрепят проекти, които предлагат нови гледни точки към проблемите на съвременното изкуство и култура от страна на млади професионалисти.
Работата на Фонда е насочена към: професионални артисти (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити; организации и събития, създаващи възможности за дебютанти.
Към Фонда е създаден и работи Консултативен съвет, който взема решения по проектите.
Могат да кандидатстват: отделни артисти или екипи, които реализират до третия си самостоятелен професионален опит; студенти със завършен поне трети курс на някое от висшите учебни заведения по изкуства.
Документи за кандидатстване: формуляр 2 на Центъра за изкуства "Сорос" - София; обосновка на проекта (обяснение на концепцията) - до 3 стр.; подробен бюджет на проекта по типове разходи, в който са посочени вече осигурените средства, вкл. собствено участие на организацията или лицето и приемащата организация; исканата от Фонда и друга очаквана подкрепа. (Бюджетът се изготвя в левове. Към него се прибавят копия от документи за вече осигурени средства от други източници.); визуален (илюстративен) материал; професионална биография на участниците в проекта и ръководителя му; две препоръки за проекта; копие от съдебна, данъчна и Булстат регистрация на юридическото лице; допълнителни материали според вида на проекта (виж по-долу Задължителни приложения).
За приемане на проекта е необходимо: проектът да не дублира учебния процес на студенти; да има осигурено пространство за реализацията на проекта (зала, сцена, галерия, издателство и т.н.); за издателски проекти - да има издателство, което кандидатства с проекта.
Проектът трябва да бъде представляван от българско юридическо лице при кандидатстването.
Задължителни приложения според вида на проекта: визуален (илюстративен) материал (скици на костюми и декора, снимки, макети и т.н.) - при кандидатстване с проекти в областта на театъра, танца, визуалните изкуства, за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.; попълнен въпросник - при кандидатстване с проекти в областта на театъра и танца; сценарий, в случай, че текстът е авторски или се превежда за пръв път у нас - при кандидатстване с проекти в областта на театъра и танца; финансова матрица по образец, в която се включват задължително информация за предвиждания тираж и максималната корична цена, параметри на изданието - при кандидатстване с издателски проекти; каталог или списък на издадените книги, илюстриращи досегашната дейност на издателството - при кандидатстване с издателски проекти; копие от договора с автора - при кандидатстване с издателски проекти; подробна програма на събитието или описание на проекта с разработени елементи на анализ по отношение профила на събитието - какво се прави (концепция), защо се прави точно това (естетическа, художествена платформа), какво се цели (функции), как ще се постигне (инструменти, механизми), към кого (групи, аудитории) е ориентирано - при проекти за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.; очаквани резултати и критерии за оценка на ефекта от проекта - при проекти за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.; подробно разработена организационна схема (етапи на работа) - при проекти за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.; маркетингова стратегия (работа с медии и "продажба" на продукта) - при проекти за организиране на срещи, семинари, фестивали и др.
Приоритети: програмата цели създаването на адекватна среда за работа и осъществяване на първите опити на професионални артисти. Ще бъдат предпочитани проекти, които имат интердисциплинарен характер, представят нови тенденции и създават възможности за работа на повече артисти-дебютанти. Ще бъдат предпочетени проекти, които в най-голяма степен отговарят на целите на Фонда.
Проектите, набрали средства за реализация и от други източници, както и такива, създаващи дългосрочни партньорства между различни организации ще бъдат разглеждани с предимство.
Подкрепа може да бъде оказвана и на организации, които подпомагат работи на дебютанти.
Информация и формуляри за конкурса може да получите от офисите на Центъра за изкуства "Сорос" - София, фондация "Про Хелвеция" и Информационните центрове на Фондация "Отворено общество" в София и страната.
Документи за участие в конкурса за разработване на дебютни проекти могат да бъдат подавани лично или изпращани по пощата не по-късно от 12 октомври 2001 година (петък) на адрес:
Конкурс на Фонда за подкрепа на дебютни проекти
c/o Център за изкуства "Сорос"
ул. "Ангел Кънчев" 19
София 1000
В случай на изпращане на проектите по пощата важи датата на пощенското клеймо.