Семинар Изкуството и бизнесът в България
Първият от поредицата семинари, посветени на темата "Изкуството и бизнесът в България", ще се проведе на 17 ноември 2001 г. в София.
Целта на семинара е придобиване и натрупване на умения и знания в културните организации за работа с бизнеса при финансиране и осигуряване на подкрепа за проекти в областта на културата.
Основната целева група на семинара са независими артисти и практици, както и представители на културни организации, които изпълняват функциите по набиране на средства, управление и маркетинг.
Методология на семинара: В интерактивна форма лекторите - представители на бизнеса и специалисти в бизнес комуникациите - ще разкрият пред участниците основите на всяко успешно партньорство и философията, която ангажира една компания в дейности извън нейния непосредствен интерес. Семинарът се основава на споделянето на гледни точки и опит и ученето един от друг. Семинарът ще се състои от два модула: кратък теоретичен и практически модул. Водеща ще бъде практическата част на семинара, която ще търси пълен, реалистичен и отворен отговор на въпросите: къде/в какво се пресичат интересите на бизнеса и изкуствата, как да се максимизират ползите в общото поле, как е възможно развиването на потенциала в отношенията изкуство-бизнес; какво включва ефективното поведение на културните организации на свободния пазар.
Съорганизатор на семинара е Орбител АД, стратегически партньори са United Partners, IBM България и Обединена българска банка.
Асоциирани партньори са: Евро-българският културен център, в. "Дневник", в. "Култура", в. "Литературен вестник", www.cult.bg, www.liternet.bg Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на КултурКонтакт, Австрия.
Центърът за изкуства "Сорос" желае да подбере участниците в първия семинар на основата на техния опит и професионален интерес към темата и възможността им да съчетават способността да се учат с практическия опит в един продължаващ процес на развитие.
Ако Вие сте сред описаната целева група и: имате - успешен или неуспешен - опит в търсене на спонсорство и комуникация с компании или работата Ви предполага търсене на бизнес подкрепа за арт-организация или проект, и живеете в София, моля, изпратете Вашата професионална автобиография, която да включва скорошни и/или настоящи проекти и организациите, за които сте работили, и попълнен формуляр за кандидатстване на адрес:
Център за изкуства "Сорос" - София
"Изкуството и бизнесът в България"
ул. "Ангел Кънчев" 19
1000 София
Тел./Факс: (02) 980 02 44
E-mail: research@sca.osf.bg,
но не по-късно от 5 ноември (понеделник) 2001 г.
За повече информация, както и за формуляри за кандидатстване, моля обръщайте се към: Николай Нейков, Милена Делева
Предложеният семинар е част от поредица дейности, планирани в рамките на проекта "Изкуството и бизнесът в България" - един проект на Центъра за изкуства "Сорос" - София, който цели да даде старт и основа за развитието на потенциала в отношенията между изкуствата и бизнеса. Вторият етап на проекта предвижда 2 семинара на регионално ниво. С партньорите си по проекта Центърът за изкуства "Сорос" - София, ще работи за по-добра, продължаваща и ефективна комуникация между компаниите и културните организации и за осъзнаването на собствените предимства и тези на другия, които са основа за сътрудничество, ползите от което излизат извън рамките на пряко въвлечените страни.
Мисия на проекта е изграждането на устойчиви връзки между изкуствата и бизнеса в България, както и, в дългосрочен план, допринасяне за изграждането на такива връзки в региона на Балканите.
Краткосрочните цели на проекта включват: обучение на културни организации за по-добра комуникация с компаниите; постигане на по-широка публичност и съзнание за значимостта на отношенията бизнес-изкуства за изграждане на жизнен културен сектор посредством Кът на най-добрите практики (онлайн); установяване на основа за диалог между професионалисти в двете сфери по конкретни въпроси на спонсорството посредством Форум за експертна подкрепа (онлайн); представяне на проекта и резултатите от него пред обществеността в България чрез публикации в медиите с цел провокиране на дебат върху въпроси на културната политика, относно стимулиране на взаимодействието бизнес-изкуства.
За повече информация: www.sca.bg