На основание на чл. 5 и във връзка с чл. 13, 14 и 30 от Правилника за устройството и дейността си

Националният център за театър
обявява сесия


за финансова подкрепа на проекти за театрална дейност (реализация и разпространение). Подкрепата се определя чрез конкурс по документи. В конкурса могат да участват юридически лица, независимо от техния статут, регистрирани като извършители на професионална дейност в Регистъра на Националния център за театър.

Приоритети:
- разпространение на готови спектакли в малки и средни по население места;
- проекти с образователна насоченост;
- реализация на нови български драматургични текстове.

Не се финансират печатни издания.
Общата сума за финансиране е в размер на 230 000 лева.
Формулярите по образец за кандидатстване могат да се намерят в Националния център за театър или на страниците на Евро-българския културен център и на Министерството на културата: www.culture-link.nat.bg и www.culture.government.bg
Краен срок за подаване на документи в Националния център за театър - 8 ноември 2001 г. включително.
Информация на телефон: 987 89 22 и ел. поща: ntc@techno-link.com