Конкурс
Югоизточноевропейският медиен център към специалност "Културология" при Софийския университет "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за записване на студенти в магистърската програма "Медии и междукултурна комуникация".
Магистърската програма е осъществена на базата на сътрудничеството между Софийския университет и Европейския университет "Виадрина" - Франкфурт на Одер, и е предназначена за студенти от страните от Югоизточна Европа, включени в Пакта за стабилност. След завършването й студентите ще получат едновременно българска и немска диплома. Обучението е насочено към настоящи и бъдещи лидери на мнението, които са ориентирани към по-нататъшно пълноценно и интензивно академично квалифициране в областта на медиите, комуникацията в мултикултурни общества и конфликтологията, както и към придобиване на умения за критическа рефлексия и работа като посредници за преодоляване на негативните наслоявания от миналото в региона посредством медиите.
Изграден на модулен принцип, курсът обхваща период от 3 семестъра. Обучението се състои от триседмични присъствени фази на семестър и дистанционно обучение на базата на интернет-връзка, позволяваща следване без сериозно откъсване от работа. За целта в Югоизточноевропейския медиен център е изградена модерна компютърна зала. Семинарите и лекциите се провеждат на немски език.
- Обучението в магистърската програма "Медии и междукултурна комуникация" е безплатно.
- Броят на предвидените места е 25 за учебна година.
- Кандидатите трябва да са от страните от Югоизточна Европа, да работят или да имат желание да работят в медиите.
- Участниците трябва да притежават диплома най-малко за завършена бакалавърска степен и да владеят говоримо и писмено немски език.
- Желателни са познания в областта на работа с Интернет.
Срокът за подаване на документите е 9 януари 2002 г. Те се подават в канцеларията на Югоизточноевропейския медиен център при катедра "Културология" на адрес:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Катедра "Културология"
Югоизточноевропейски медиен център
Бул. "Цар Освободител" 15
Допълнителна информация може да получите от Андреа Йост и проф. Ивайло Знеполски: тел./факс 972 55 20 и e-mail soemz@netel.bg - както и на Интернет адреса http://www.soemz.hit.bg