Два филологически семинара за една вечер се състояха в Софийския университет на 15 ноември т. г. Първият беше посветен на сборника "Теория през границите. Въведение в изследванията на рода", издаден по случай 10-годишнината от възстановяването на БАУЖ (Българска асоциация на университетските жени). За разлика от предишните две издания на Асоциацията, които спират вниманието си върху свързаните с женския пол стереотипи, този път изцяло дамският авторски колектив е изследвал културно-социалните специфики и на двата пола. Затова авторките не скриха задоволството си от присъствието на представители на мъжкия пол на семинара. Според доц. Милена Кирова книгата задава алтернативни пространства в българската хуманитаристика, която не обича да преосмисля утвърдените представи и да се "саморазпитва". На представянето на сборника сред преподаватели и студенти се породи импровизирана дискусия за най-точния превод на български на понятието "gender".
Част от присъстващите на първия семинар взеха участие в последвалата непосредствено след него сбирка на студентите от "Малка носовка" (единственият постоянно функциониращ студентски семинар в СУ). По темата "Терор и теория" свои текстове прочетоха Васил Видински, Еньо Стоянов и Йордан Люцканов. Представеният критически прочит на "Постмодерната ситуация" на Лиотар, романтическата поема без романтически герои и нетрадиционният анализ на събитията от 11 септември през призмата на европейското изкуство бяха отправна точка за дебат, в който се сблъскаха противоположни и аргументирани мнения за настоящата международна ситуация. Въпреки умората и неуютната обстановка на студената аудитория, студентите от "Малка носовка" продължиха традицията на утвърждаване на алтернативи на установените академични форми на обучение. Двата филологични семинара дадоха на своята публика материал за размисъл поне до следващата наситена с интересни събития вечер в СУ.

Анахит Хачикян