16 сесия за субсидиране на театрални проекти -
ноември 2001 година

На 20 и 21 ноември се състоя заседание на Националната експертна комисия за разпределение на субсидията от 16-ата сесия за подкрепа на проекти за театрална дейност. Комисията бе в състав: Светлана Байчинска - председател, Митко Тодоров, Светлана Панчева, Илия Добрев, Недялка Милева, Мария Матеева, Хана Шварц, Иван Голев и Катя Петкова.
Постъпили са 98 проекта (29 за куклен театър и 69 за драматичен). Подкрепените проекти са 59 (нови спектакли - 35, за разпространение - 22, други - 2). Отпуснатата подкрепа в размер на 224 990 лв. се разпределя: за държавни театри - 150 530, за общински театри - 30 260, за частни и независими организации - 44 200.
Членовете на комисията единодушно са се обединили около следните критерии при одобрение и финансиране на проектите: съответстват ли на обявените от Националния център за театър приоритети (вж. обявата за конкурса в "Култура", бр. 37 от 26 октомври); на каква зрителска аудитория разчита проектът - публичен ефект и рентабилност; реалистичност на искането за финансова подкрепа - потенциал за реинвестиране на част от вложените средства; поради наличието на специална програма "Дебюти" на фондациите "Про Хелвеция" и "Сорос" студентските проекти не са приоритетни за настоящата сесия; дисквалифицират се проекти, чието описание не дава ясна представа за конкретните цели, художествената образност и стилистика на бъдещия спектакъл (отсъствие или неубедителност на приложената експликация); искания за реклама, излизащи извън необходимите средства за отпечатване на афиш, програма и плакат, не се удовлетворяват; отпускат се средства преимуществено за покриване на постановъчните разходи, част от хонорарите и откупки на нови български драматургични текстове.

К