Трето международно триенале
на сценичния плакат

Маргарита
Градечлиева

Иван
Добчев