Проучването , извършено от екип на Фондация "Ценности" показва, че инициативата Европалия 2002 е осъществима само с пряко спонсориране на основната част от кампанията - минимум 35-40% - от държавния бюджет. Чешкото правителство е отпуснало за фестивала Европалия суми на два пъти. Общата им стойност е приблизително 2 млн. долара. Били са направени промени в данъчното законодателство специално за Европалия. [...] Унгарското правителство е отпуснало на месечни траншове обща сума от около 2.5 млн. долара. За подготовката на Полша ържаваа е отпуснала 4 млн. долара от бюджета за 1999 г. [...] Без осигурен първоначален минимум от около 30% от средствата, фондацията Европалия - България много трудно ще прави кампания за набиране на фондове; това би било осъществимо само ако има вече подсигурена първа вноска. По тази причина тук формулираме просто и ясно предварителното условие на цялата кампания: За осъществяване на Европалия-2002 е необходима линия от държавния бюджет на Република България. Това означава, че въпросът дали България изобщо ще проведе Европалия 2002 е въпрос на държавно-политическо решение.
*
Стратегията на програмата трябва да бъде устойчива информационна политика за България, всички отделни събития трябва да бъдат свързани в логическа връзка, да има обща структура на посланията, които да не си противоречат взаимно - както по отношение на фактите, така и по отношение на стилистиката. Национално представяне от такъв тип трябва да бъде основано на ясно разработена и общо приета концепция. Това означава също въздейственост и убедителност във формулировката на основното послание. Българската страна трябва да планира представянето си предвид следните цели, дефинирани при просто наблюдение над контекста, в който се включват очаквания и представи на бъдещата аудитория: Национален PR; Европейска ориентация; Регионална принадлежност.
*
Предлагаме следната обща формула за програмна схема: Европалия-2002 трябва да разгърне програмна схема, в основата на която лежи идеята за Балканската принадлежност и роля на страната, разбирана максимално широко, цивилизационно, исторически, културно, гео-стратегически, международно-политически, с оглед регионалната сигурност и т.н., тоест по интегралния начин, по койно България се наблюдава от столицата на ЕС.

Из Европалия, стратегическа концепция, изработена от Фондация Ценности и Фондация Отворено общество, юни 2000 г.