Из утвърдената от министър Владимир Атанасов
Учебна програма по български език и литература
за първи клас

Методически указания за прилагането на учебната програма
Период на ограмотяване. Принципи на обучението по четене и писане.

Обучението по четене и писане се изгражда върху усъвършенствания вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод за ограмотяване. При овладяване на звуковете се отчитат акустичните и артикулационните им характеристики. Редът на овладяването на звуковете се обуславя от фреквентността им в потока на речта; от корелативните отношения на тесни и широки гласни, от корелацията по звучност-беззвучност на съгласните звукове в българския книжовен език; от степента на подготвеност на децата за училище и познаването на буквите, означаващи гласните и някои от съгласните звукове. Корелацията по твърдост-мекост се проявява в подбора на лексикалния материал при изучаването на съответния звук. Звуковете и съответните им букви се изучават в следната последователност: гласни звукове: а, ъ, о, у, е, и; сонорни съгласни: м, н, л, р, глайда й; съгласните в корелативните им противопоставяния по звучност-беззвучност: б, п, в, ф, д, т, з, с, ж, ш, г, к, двубуквеното съчетание на звука дж, ч, двубуквеното съчетание на звука дз, ц; х - която няма звучен корелат; букви, съдържащи два звука: щ, ю, я; двуфонемното съчетание йо; буква ь; съчетанието от буква и звук ьо.
В периода на ограмотяване се формират умения за звуков анализ чрез определяне на последователността на звуковете в думата; за четене на сричката с ориентация към гласния звук, с позиционно четене, като постепенно се преминава към четене на цели думи.
Четенето и писането са взаимно обусловени и са подчинени на комуникативно-речевата насоченост на обучението по време на ограмотяването.
Овладяват се синхронно. Редът на овладяване на звуковете обуславя реда на изучаване на ръкописните букви: малка и главна.

Литературно обучение. Четене и осмисляне на художествен текст.

В първи клас се формират начални умения за възприемане и осмисляне на художествен текст. Чрез четенето на кратки художествени текстове в периода на ограмотяване и чрез възприемането и осмислянето на достъпни като тематика и жанр литературни произведения, включени в читанката (след периода на ограмотяване), се изграждат начални представи за художествена образност.
Чрез читанката първокласниците се запознават на емпирично равнище с литературните творби от различни жанрове: приказка, разказ, стихотворение, гатанка, пословица, като се използват термините за диференциране на съответните жанрове, без да се извежда теоретична информация за характерното за даден литературен вид.
В съответствие с психофизическото развитие на първокласниците и техните потребности и интереси се изучават литературни произведения с разнообразна тематика, съобразена с празниците от националния, природния и църковния календар, със задачите на литературното обучение в първи клас.
В читанката са включени кратки по обем и достъпни като съдържание литературни произведения с високи художествени достойнства. Представени са автори от българската и чуждестранната литература - класици в създаването на литература за деца. Включени са и произведения от анонимното творчество - народни приказки, гатанки и пословици.