Пролетно писателско пробуждане
На 11 март 2002 г. Управителният съвет на Сдружение на български писатели - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свика общо събрание, чийто дневен ред съдържаше приемане на изменения и допълнения в Устава на Сдружението в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ, както и избор на ръководни органи.
Събранието беше законно свикано - чрез обява в "Държавен вестник" и в зданието, където се помещава организацията. Това гарантира легитимността на форума, тъй като избраният на 4 ноември 2000 г. Управителен съвет на Сдружението в лицето на Михаил Неделчев (председател), Анго Боянов (зам.-председател), Николай Кънчев (секретар), Емилия Дворянова и Пламен Дойнов не е съдебно регистриран поради липсата на подписа на водещия тогавашното събрание Анго Боянов върху протокола. Анго Боянов фактически напусна ръководството по време на скандала "Бориславов".
Приетият от Общото събрание Устав може да бъде прочетен в първи брой на изданието за литературна информация и дебати на Сдружението, както и на адрес www.slovo.orbitel.bg/pisateli в интернет.
Веднага след неговото приемане водещият събранието Пламен Дойнов предложи за гласуване от Общото събрание следното решение:
"Всеки член на избрания на 11 март 2002 г. Управителен съвет на Сдружение на български писатели се задължава да поиска лично в 14-дневен срок след избора си по реда на чл. 7 от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб (ЗДДБДСБРУГЩ) разсекретяване на документи за него на бившата Държавна сигурност и бившет РУ на Генералния щаб.
Молбата си по чл. 7 от ЗДДБДСБРУГЩ, а впоследствие и резултатите от разсекретяването да предостави веднага за огласяване на БТА, седмичниците "Литературен форум" и "Литературен вестник", и на месечното издание на Сдружение на български писатели.
При явен или неявен отказ да направи това или при установяване на принадлежността му към бившата Държавна сигурност и бившето РУ на Генералния щаб като щатен или нещатен сътрудник по смисъла на ЗДДБДСБРУГЩ, съответният член се задължава веднага да подаде писмена оставка и се счита за отпаднал от състава на Управителния съвет на Сдружението."
Дойнов мотивира предложението си с оглед на постоянно възпламеняваните конфликти в Сдружението, както и като продължение на инициативата "Досиетата на Държавна сигурност в българската култура", в която организацията има деен принос. Беше изтъкнато, че "отварянето на досиетата" би могло да утвърди антитоталитарния и антинационалистическия облик на писателската формация. Чу се и предположение, че чрез предприемането на подобен жест ще бъдат избягнати институционални провали като тези от последните година-две.
Михаил Неделчев обяви, че и избраните, но нерегистрирани членове на Управителния съвет в лицето на Николай Кънчев, Емилия Дворянова, както и той самият, подкрепят това предложение. Законът е компромисен, но трябва да се опрем на него, добави той, визирайки възгледа на Мария Станкова, че законовите текстове толерират негласните доносници. Както и най-големите доносници - партийните членове, добави Ганчо Савов.
Предложението на Пламен Дойнов беше прието с двама въздържали се.
Преди избора на нов Управителен съвет с тригодишен мандат Михаил Неделчев предложи следния Проект за решение:
"Общото събрание на Сдружение на български писатели преценява, че създалата се през 2001 г. конфликтна ситуация вътре в ръководството, в Сдружението като цяло и около публичния образ на организацията и нейния правен статут, по същество не е давала възможност на избрания, но не регистриран в съда Управителен съвет да реализира своя мандат. С оглед на стабилизирането на организацията, тази възможност трябва да бъде предоставена на желаещите да работят, избрани на 4 ноември 2000 г. членове на Управителния съвет след приемането на изменения и допълнен Устав на Сдружение на български писатели и след едно ново гласуване според нормите на този приет на 11 март 2002 г. Устав. Основната цел на този утвърден Управителен съвет трябва да бъде осигуряването на приемственост и организационно и институционално укрепване на Сдружението."
Общото събрание подкрепи предложеното от Михаил Неделчев решение. То беше интерпретирано от Пламен Дойнов като принципен израз на политическата воля на Общо събрание, но без да засяга пряко предстоящия избор на ръководство, който следва да го превърне в правно решение. Впоследствие Ани Илков предложи за председателския пост Михаил Неделчев, който трябва да дескандализира ситуацията в Сдружението.
И така Неделчев беше избран за председател на Управителния съвет, а по-късно негови членове станаха Пламен Дойнов, Емилия Дворянова, Митко Новков и Йордан Попов. А новата комисия по избор на нови членове на Сдружението включва Екатерина Йосифова, Иван Цанев, Чавдар Ценов, Цветанка Еленкова и Марин Бодаков.
Общото събрание прие и два протеста: срещу негативните квалификации, употребени в рекламната кампания на "Време разделно" срещу преводачката Мари Врина, както и срещу издаването на пронацистка и националистическа литература в България.
* * *
От форума отсъстваха основни агенти на скандала "Иван Бориславов" - партизаните Марин Георгиев, Анго Боянов, Вътьо Раковски, Рада Александрова... (Пред залата само мернахме Луко Захариев и Ивайло Петров, за когото впоследствие се разбра, че Столичната библиотека е най-новата му синекура - след любезното мълчание пред управляващите, проявено в НСРТ.)
Да се надяваме, че с това събрание Сдружението най-после ще излезе от институционална кома, за да премине в спокоен и добронамерен режим на работа.

Марин Бодаков