Националният център за книгата
към Министерството на културата
обявява конкурс по програмата
"Помощ за книгата" 2002

Програмата подпомага издателски проекти с приносен характер за развитието, обогатяването и популяризирането на националната култура.
В конкурса може да участва всеки издател, регистриран на територията на Република България.
Приемат се проекти в областта на:
* българската и преводната художествена литература;
* литературата за деца;
* българската и преводната хуманитаристика с културна проблематика;
* европейската интеграция на България (илюстровани издания; български автори на чужди езици).
Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия - придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.
Срок за реализация на спечелилите конкурса проекти - до пет месеца от сключването на договора.

Необходими документи:
1. Заявка по образец;
2. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата;
3. Копие от договора за предоставени авторски права;
4. Заявление за вписване в Регистъра на културните организации (съгласно Наредба на министъра на културата - 1/17 ноември 2000, ДВ бр.97/2000) - за нерегистрираните организации;
5. Документ за платена вноска за участие в размер на 60 (шестдесет) лева по сметка - 3000027408, БИН 730 201 0001, Булбанк, клон "Калоян", София.

Краен срок за представяне на проектите с необходимите документи: 30 април (вторник) 2002 г.
Формулярите за участие са поместени и на интернет-страницата на ЕБКЦ
www.eubcc.bg
За допълнителна информация:
Национален център за книгата
бул. "Ал. Стамболийски" 17, ет. V, ст. Nо 512, 513.
Телефон 980-74-03, 989-48-38 (вътр. 205, 341).
Телефон/факс: 980-57-93.