Въпросите на Блага Димитрова

Борис Роканов умее да прави книги-жестове, книги-дарове. Такава беше литературната анкета с Екатерина Йосифова, която той й подари за неотдавнашния й юбилей, такава сега е и книгата, с която той поздравява Блага Димитрова за нейния юбилей. Но за разлика от анкетата с Екатерина Йосифова, която изпълваше цялото книжно тяло, тук замисълът е друг.
Литературната анкета, обозначена като "Първи разговор с Блага", заема относително малко място от книгата и включва същинския разговор, състоял се между Блага Димитрова и Борис Роканов в периода 2001 - 2002 година (използвани са и въпроси от изданията "Демокрация", "Век 21", "Литературен форум", "Литературен вестник" и "Език и литература"). Този разговор поставя темите за политиката и връзката й с литературата, за политиката и днешната оценка, която й дава Блага Димитрова, за свободата и отговорността, за морала (но не новия, а единствения), за призванието на интелектуалеца, за изтеклия ХХ и дошлия ХХI век, за глобализацията, литературните й приятелства, за Елисавета Багряна, писането, за книгата на живота й... Нещо повече, тази част се явява прелюдия към следващата, доколкото настоява, че повечето въпроси, които всичко съществуващо задава и които човек сам ненадейно си задава са всъщност въпроси без отговор. Неслучайно самата поезия на Блага Димитрова често е питане, което не очаква отговор, питане, което просто цели да мултиплицира любимия въпрос "как".
Следвайки тази логика, втората част на книгата се съсредоточава върху самото писане на Блага Димитрова. Затова и "Вторият разговор с Блага" е особен, мълчалив, той е същинско питане без отговор, постигнато чрез подборката на стихове, направена от Борис Роканов. И макар че неговото съставителство отпраща към личния му избор, към идеята за лична антология, този избор е и представителен, някак каноничен, тъй като включва много от емблематичните за поезията на Блага Димитрова стихове като "Сама жена на път", "Да бъдеш жена", "Съперница", "Тайна", "Моето име", "Как", "Ако", "Автопортрет"...
И най-сетне, съставената от Борис Роканов книга разбива модела на монологичността и чред допускането на чужда визия към "своя прочит" на поезията на Блага Димитрова. Този пробив се осъществява благодарение на специално написаната за изданието студия на Клео Протохристова, озаглавена "Тревожната ведрина на познанието". Благодарение на този многопосочен и прецизен текст поезията на Димитрова е рационализирана, предложено е четене отвъд биографичния разказ, хронологиите и редуващата се смяна на теми и мотиви. И най-сетне, аргументирано е четене през един общ за поезията на Блага Димитрова проект, който може да бъде сведен до проблема за изстрадването на познанието и чиито опори са словото, мистерията на езика, концепцията за гласа, лицето и погледа, както и до разбирането за ключовата роля на женското тяло, на женската идентичност и функционалността на различните роли, поемани като на маскен бал...

Амелия ЛичеваДуми
с/у думи


Борис Роканов. Блага Димитрова. Литературна анкета. Пловдивско университетско издателство.
Пловдив, 2002 г.