Конкурс за есе
Центърът за изкуства "Сорос" - София, Международният преводачески и писателски център, Родос, Гърция, Балтийският център за писатели и преводачи във Висби, Швеция, обявяват конкурс за есе на тема:
Доколко новите технологии и Интернет са средство за по-добрия достъп до креативния свят на Другия?
(До каква степен новите технологии са подходящо средство за превеждане и разпространение на оригиналните ценности на т. нар малки литератури, идеи и култури.)
Конкурсът е насочен към студенти от хуманитарните специалности.
Есетата, придружени с информация за обратна връзка, изпращайте на адрес: ул. "Ангел Кънчев" 19, София 1000, за проекта "Достъпът до литературата" или по електронен път на: mdeleva@sca.osf.bg
Есетата трябва да бъдат напечатани.
Краен срок: 1 юли 2002 (понеделник).
Текстовете ще бъдат оценявани от жури, съставено от преподаватели от Департамент "Нова българистика", НБУ и СУ "Св. Климент Охридски".
Одобрените есета ще бъдат преведени на английски език и публикувани.
Конкурсът се провежда в рамките на проект "Достъпът до литературата", финансиран по програма "Култура 2000" на Европейския съюз.