Сорос център за културни политики
(предишно наименование Център за изкуства Сорос)
обявява конкурс за концепция
Виртуален музей за съвременни български изкуства

Текстът на концепцията задължително трябва да съдържа:
1. Естетическа програма;
2. Обхват на колекцията - период, видове изкуства, жанрове и форми;
3. Организация и класификация на музейните единици;
4. Представяне на експонатите и форми на достъп;
5. Връзки и взаимодействие с български и чужди сродни институции и
6. Стратегическа визия за развитието на музея.

Краен срок за представяне на материалите: 17 септември 2002 година на новия адрес на Центъра, ул."Славянска" 35, София 1000.
Награди: една награда -1 000 лева, едно поощрение - 500 лева.
Фондацията си запазва правото да използва наградените концепции и да привлече авторите при реализацията им.