Театър 199 обявява анонимен конкурс на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса (до 5 действащи лица) на съвременна тематика.
Награден фонд: една награда от 3500 лв.
Театър 199 ще осъществи сценична реализация на наградения текст на своята сцена не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.
Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути. Те не трябва да са: публикувани на хартия, в Интернет или на електронен носител; да са участвали в други конкурси за драматургия; да са поставяни на сцена.
Авторите: не трябва да са по-възрастни от 39 години; могат да участват в конкурса само с 1 творба; авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното й представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199.
Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата. Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ: заглавието на творбата, името на автора и неговият ЕГН.
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 14.02.2003 г. Текстове изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 14.02.2003 г. и да бъдат адресирани: София 1000; Ул. "Славянска" 8; Театър 199; За Конкурса "Славка Славова".
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2003 г.
За повече информация: тел. 987 09 72 (14.00-16.00 ч.).