Пак нова концепция
Комисията по културата към Народното събрание прие два законопроекта с поправки към Закона за народните читалища, които ще бъдат предложени за одобрение в пленарната зала до края на тази сесия.
Единият - на Министерския съвет, приет с решение - 581 от 30 август 2002 г., и другият - на група народни представители, сред които срещаме имената на Стефан Данаилов, Коста Цонев, Андрей Пантев, Весела Драганова, Георги Панев, Емел Етем, Иво Атанасов, Явор Милушев... Към втория закoнопроект са включени и предложения на участвалите близо 900 културни деятели в национална среща по проблемите на читалищното дело, състояла се през миналата година.
И двата законопроекта претендират, че отразяват най-пълно настъпилите промени след приемането на Закона през 1996 година. И в двата се говори за "нова концепция" в развитието на читалищното дело. И в двата има много близки, покриващи се предложения за изменения, които наистина трябва да актуализират правната законова уредба за читалищата.
Има обаче и диаметрално противоположни предложения, които се разминават във философията си за ролята, мястото и взаимоотношенията на читалищата и различните държавни инстанции.
Законопроектът на Министерския съвет, подготвен и с активното участие на специалисти от Министерството на културата, залага в предложенията си идеи, чрез които би трябвало да се хармонизират връзките между читалищата и общинските власти. Предлага се нова глава - Пета, в която е записано, че "общинският съвет упражнява надзор върху дейността на народните читалища на територията на общината."
Според мненията на някои народни представители и експерти към Комисията, в следващите години държавата все повече ще се отдалечава от читалищата и не би трябвало да се увеличават чрез законова уредба правомощията на общинските съвети върху дейността на читалищата.
Двата законопроекта се разминават и в отношението си към съюзяването на читалищата.
Министерският държи за обединения в съюзи или сдружения, докато другият предлага обединение само в един съюз. Различия в двата законопроекта има и в отношенията към читалищната собственост, към международните донорски програми, към новоучредените читалища. Спорни моменти има и в желанието на депутатския проект, чрез Министерството на културата да се възлага на Националия читалищен съюз изпълнението на държавни задачи...
По всяка вероятност, през тази сесия едва ли ще се намери време, за да бъдат решени проблемите с читалищния закон, но похвалното е, че Комисията свърши своята работа...

Любен Русков