Тодор Джиджев в огледалото на празника
Честването на 75-ата годишнина на проф. д.изк. Тодор Джиджев напомни на кого е именувана залата на Съюза на българските композитори "Филип Кутев" и колко тесни понякога се оказват подобни камерни пространства. Съхранена е способността на фолклористичната музикантска гилдия (съорганизатори са секция "Музиколози" - СБК, Институт за фолклор и Институт за изкуствознание - БАН, Общество за фолклор - Стара Загора) да превръща официалността във "фолклорен" празник, изпълнен с конкретни изпълнителски послания.
Интересът на Тодор Джиджев към уникалния фолклорен двуглас се персонифицира от най-известните - Бистришките баби и Братя Митеви, които подариха на учения непознати за него коледни песни, и от мъжкия дует от Велинградско. В кръга на интересите му е и сватбарският ритуал - представен бе спектакълът "Свождане" на ансамбъла за изворен фолклор "Плевен" (с ръководител М. Димитров). А изненадващото пристигане от Русе на ръководителя на известния сватбарски оркестър "Хоро" Васил Първанов напомни за Тодор Джиджев - специалиста, който още през 1986 г., след първия преглед в Стамболово, заговори за изумителната сугестия на тези състави и техните лидери.
При Тодор Джиджев уважението към учения и човека са белязани със знак на искреност, на обич, на особена топлота, за което говори в своето представяне и чл.-кор. проф. д.изк.н. Николай Кауфман. Те са предизвикани от неговата неизменна мъдра доброта и спокойствие в последователността, с която утвърждава своя професионален авторитет.
Азбучни за съвременната етномузикология са трудовете му, посветени на стихово-ритмичния строеж на българските народни песни и възможностите за нова класификация на метроритмичните форми в българската народна музика, на ритмообразуването и функционално-интонационните типове в българските коледни песни, сравнението им с подобни в румънското коледуване. Както и десетките статии, рецензии, доклади и участия в радио- и телевизионни предавания, с които се ангажира с най-широко коментираните актуални през десетилетията въпроси, свързани с народните хорове и ансамбли, с авторските фолклорни обработки и сценичното поднасяне на фолклора, с групите за инструментална народна музика (т.нар. сватбарски оркестри). Извоювал си е авторитет на предпочитан експерт, затова присъства в различни фолклорни организации, на събори, фестивали, конкурси. Дейността му е представителна и в чужбина - член е на работната група по систематизация и анализ на народната музика при Международния съвет за традиционна музика при ЮНЕСКО, на Президиума на Международната организация за фолклор при ЮНЕСКО, на журита на известни международни форуми.
Разчетох в поздравленията и във връчените отличия и задължителната протоколност, но и искреното признание и уважение, каквито проф. Тодор Джиджев заслужава!

Елисавета Вълчинова-Чендова