Стипендии 2003
Дом на науките за човека и обществото (София)
с подкрепата на
Дом на науките за човека (Париж)


Обявяват програма за стипендии, отпускани на млади изследователи в областта на история на сегашното време, социология, политическа антропология и културология в следните категории:
1. За докторанти (на възраст до 30 години), чиято дисертация е в завършващ стадий;
2. За постдокторални изследвания в цитираните области, предложени от университетски преподаватели или научни сътрудници от БАН, работещи на постоянен трудов договор и на възраст до 40 години.
Документите включват попълнени формуляри, необходимите дипломи и индивидуален изследователски проект.
Кандидатите ще бъдат селекционирани въз основа на представените изследователски проекти.
Стипендиите са за период от шест месеца. Авторите на най-успешните разработки евентуално ще могат да получат възможност за специализация в Дом на науките за човека (Париж).

Краен срок за подаване на документите - 15 януари 2003 г.
Приемно време: понеделник и сряда от 14 до 16 часа.
Адрес: София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 1, ет. V, стая 511, тел./факс: 70-53-76.
Формулярите могат да се получат и по електронна поща: damianova@sclg.uni-sofia.bg