Швейцарската културна програма в България обявява
конкурс
за набиране на проекти от областта на съвременната култура.

Програмата ще подкрепя проекти, които:
- притежават оригинален подход и стимулират развитието на българската културна сцена;
- допринасят за разнообразието на културния живот и за изграждането на атмосфера на толерантност;
- полагат основите на дългосрочни сътрудничества в рамките на страната, Балканския регион или в европейски план.
Приоритетно ще бъдат подпомагани проекти, свързани с:
- децентрализацията на културния живот;
- изграждането на културни мрежи в страната и чужбина;
- издигане на статута на културата и културните дейности в обществото;
- поощряването на прозрачността и дебата в тази област;
- създаването на управленски умения.
Могат да кандидатстват екипи, групи или организации от сферата на културата.
Няма да бъдат приемани проекти, представени от политически партии, синдикални, религиозни и военни организации, както и такива, които кандидатстват за дългосрочно образование и стипендии, и за инфраструктурни разходи (строителство, ремонт, реставрация на сгради и т.н.).
За приемането на проекта е необходимо също така:
- да има осигурено частично финансиране, не по-малко от 30% от общия бюджет;
- да има осигурено пространство за реализация (зала, сцена, галерия и т.н.), а за издателските проекти - заинтересовано издателство, което поема известен финансов ангажимент;
- да има стратегия за промоция и/или дистрибуция;
- началото на проявата да бъде в периода март-юни 2003 г.
Финансирането, за което се кандидатства, не може да надхвърля сумата от 13 000 (тринадесет хиляди) лева, като кандидатстващата организация трябва да държи сметка за мащаба на предлаганото от нея събитие и за реалистичността на заявения бюджет.
Информация и формуляри за кандидатстване могат да се получат в офиса на програмата в София 1504, ул. "Асен Златаров" 24, ет. 4, тел. 943 47 84; факс 944 19 54; e-mail: ph_sofia@inet.bg
Консултации по конкурса (по предварително уговорен час): вторник и четвъртък от 10,30 до 13,00 ч. и сряда от 14,00 до 17,00 ч.
Краен срок за кандидатстване: 24 февруари 2003 г., 17,00 ч.
В случай на изпращане по пощата важи датата на пощенското клеймо.
Резултатите от конкурса и срокът за следващо кандидатстване ще бъдат оповестени до 14 март 2003 г.