Кратък опит за понятиен речник
върху Козелек по Козелек

теория за времевите пластове:

- позволява да се измерват различни скорости, ускорявания или забавяния и така дава възможност да се разкрият различни начини на промяна;
- тематизиране на различни скорости на промяна.

пластове на времето:

- обхваща в единно понятие един от най-богатите в съдържателно отношение исторически феномени - едновременността на неедновременното;
- те правят възможни, обуславят, ограничават и същевременно отварят простори пред човешките шансове за действие;
- като опитни дадености.

едновременност на неедновременното:

- едновременно се случват всевъзможни неща, които... произлизат от съвършено различни жизнени контексти.

опитни дадености:

- еднократност;
- повтаряемост.

еднократност:

- събитията, явяващи се в опита, като изненадващи и като необратими;
- еднократността може да бъде обяснена убедително с помощта на причини, само ако те се повтарят.

повтаряемост:

- като предпоставка на еднократността, като осигуряваща условия за възможна еднократност (без завръщането на същото, или най-малкото на аналогичното в планирането, и без организация изобщо не е възможно да се случат еднократни събития).

повтарящи се структури:

- структури, които човек възприема съзнателно, ритуализира, обогатява културно и прави годни да станат постоянни;
- структури, които никога не се възпроизвеждат в една и съща форма;
- подредени като пластове, те се променят с различни скорости.

прогностичен потенциал:

- основава се на предпоставен минимум повтаряемост;
- възможност да се анализират повтаряемите условия, в рамките на които могат да се случат бъдещи събития.

различни скорости на промяна:

- основават се на ускоряване и забавяне

ускоряване:

- като съкращаване на времето (в смисъла на юдею-християнската апокалиптика);
- като фактически променящи действителността ускорявания (характерни едва за Новото време), които са резултат от все по-интензивното включване на миналия опит в актуалното.

опит:

- като еднократен, доколкото се преживява, и същевременно като повтаряем, доколкото се събира.

гилдия на историците:

- търси причинни обяснения, чиято доказателствена сила се корени в повтаряемостта на причините.

формализирани категории:

- категории, които правят възможно да се реконструират и преди всичко да се направят сравними помежду им конкретните истории;
- основни фигури, към които могат да се сведат всички истории: "вътре и вън", "горе и долу", "по-рано и по-късно".

морални съждения в историята:

- необходими, но не са конститутивни за това, което се е случило някога.

съвременност:

- нещо, което се случва между бъдещето и миналото;
- нещо, което не притежава друго освен това, да бъде част от бъдещето и част от миналото;
- онзи миг, който ни се изплъзва постоянно;
- историите на живеещите по едно и също време;

история (като историография):

- всяка история е била, е и ще бъде история на съвременността;
- "ненаучност" на историята, доколкото тя няма конкретен предмет, защото всичко може да бъде история;
- историята може да бъде наука чрез теория на историческите времена - чрез история на промяната.

теория на историята:

- връзката между история и историческа наука.