Политики за култура е регионална програма за партньорство, ръководена от Европейската културна фондация (Амстердам) и Асоциация ECUMEST (Букурещ). Стартирала през 2000 г., програмата е основана на широк обхват от партньорски връзки в Югоизточна Европа и Европейския съюз между независими културни организации, културни ведомства на местно и национално равнище, парламентаристи, отделни творци, професионалисти в областта на културата, университетски институции, експерти в областта на културната политика и институции на общоевропейската политика.
Програмата е структурирана около тройната взаимовръзка между гражданското общество, изпълнителната и законодателната власт, които определят политиката в културния сектор. Тя е базирана на съзнанието, че обществената политика в областта на културата не би могла да има трайно влияние, ако в нейното съставяне не участват заинтересованите граждански лица и организации. Особено внимание е обърнато на търсенето на канали за комуникация между тези нива (които не са свикнали да взаимодействат помежду си), както и на насърчаването на съвместното планиране на политиката в областта на културата, на необходимостта да бъде чуто мнението на независимия сектор. За тази цел Политики за култура привлича както управляващите, така и културния сектор в Югоизточна Европа в процеса на сериозно обмисляне на местните и националните културни политики. Програмата насърчава всички заинтересовани да превърнат текущите дебати по културната политика в конкретни действия, които да допринесат за трайно развитие на културния сектор в региона в посока отдолу нагоре.
Чрез семинарите, обучителните и работните проекти на Политики за култура се изследват, изпитват и прилагат на практика различни аспекти на процеса на вземане на решения в областта на културата. Програмата подкрепя създаването на нови структури, които да подпомагат организирането на граждански инициативи в културата, така че гласовете на обикновените хора да бъдат чути и взети под внимание от управляващите на местно, национално и европейско ниво.
Политики за култура насърчава процеси със специфичен контекст и затова подкрепя инициативи, които взимат под внимание културно-политическите особености на средата. Макар често да работим на национално ниво, нашият подход е регионален. Това води до увеличаване броя на експертите, които познават механизмите на демократичното управление на културата и им позволява да работят и на европейско равнище.

Цели на програмата

* Привличане на вниманието към тази проблематика и откриване на начините, по които този сектор може да развие своята роля при определянето на културните политики и стратегии.
* Насърчаване и подкрепа на независимия културен сектор с цел неговото въвличане в изготвянето на оригинални, ефективни и гъвкави културни политики и стратегии.
* (Пре)дефиниране на съществуващите механизми на съставяне на културната политика в Югоизточна Европа на базата на всеобщото сътрудничество.
* Подкрепяне на целеви проекти, насочени към изграждането на реални работни взаимоотношения между културния сектор (творци, мениджъри на културата, професионалисти, изследователи, културни организации и т.н.) и управляващите (министерства, парламентаристи, градски и общински съвети и т.н.) чрез изграждането на трайни социални платформи за съвместен демократичен диалог при оформянето на културната политика в Югоизточна Европа.
* Прилагане на практика на конкретните резултати от този диалог чрез изграждането на нови структури (информационни агенции, консултантски организации, съвети, лобистки форуми и др.) и укрепване на съществуващата инфраструктура.
* Инициативи на лобиране и застъпничество за културния сектор; популяризация на въпросите на културната политика в медийните институции на Югоизточна Европа (културни списания, местни телевизионни станции и др.).
* Развиване на практически и теоретични експертни познания чрез насърчаване на изследователската дейност, както и на регионалното и европейско сътрудничество; това би спомогнало за обмена и разпространението на информация за практическите методи в областта на развитието на културната политика в Югоизточна Европа.