Наистина фундаментално!
"Summa theologiaе" (или "Summa theologica") на "ангелския доктор" (doctor angelicus) Тома от Аквино (S. Thomae Aquinatis) вече започна да излиза на български език. В издателство "Изток-Запад" се появи превода на Книга I, въпрос 1-12 от основополагащия принципите на съвременния католицизъм труд, дело на проф. Цочо Бояджиев.
Едва ли някой неспециалист може да си даде сметка за мащабността на начинанието, но то е съизмеримо може би единствено с това, което Цеко Торбов прави за българската култура, реализирайки своите преводи на Кантовия корпус "Критики". Защото както мисленето на Модерността е невъзможно без Кант, тъй и мисленето на модерния Католицизъм (и въобще на конкретиките на различните религии сред всеобщността на вярата - нещо, което става все по-важно за разбирането на света) е невъзможно без Тома, многоучения монах от Доминиканския орден.
"Сума на теологията" - "този обемист, обхващащ няколко хиляди страници опус", предава в най-систематичен и синтезиран вид, по думите на самия Аквинат, "съдържанието на християнската религия по начин, подходящ за образование на начинаещи". Тома не успява да го довърши - третата част е допълнена от неговия ученик и верен приятел Реджиналдо от Пиперно.
Пълният текст на "Сума"-та съдържа общо три части с 612 въпроса, подразделени на 3120 глави (раздели); обсъдени са около 10 000 аргумента. Втората част от своя страна също е разделена на две части. Книгата разглежда изключително широк кръг проблеми - от 5-те доказателства за съществуването на Бога до разсъждения за това кое е допустимо и кое не в упражняването на банкерството. Построена е във формата на средновековен университетски диспут: най-напред се формулира противоположният тезис, привеждат се аргументи в негова защита, след което срещу него се излага едно "централно" опровержение (с думите: "Противно на това...") и съответно се оборват поддържащите го аргументи.
Преведената от проф. Цочо Бояджиев Книга I, въпрос 1-12 включва: "За светото учение, какво представлява то и докъде се разпростира"; "За Бога, Съществува ли Бог"; "За простотата на Бога"; "За съвършенството на Бога"; "За благото изобщо"; "За благостта Божия"; "За Божията безкрайност"; "За съществуването на Бога в нещата"; "За неизменността на Бога"; "За вечността на Бога"; "За единството Божие"; "Как познаваме Бога". Тук са знаменитите пет доказателства за съществуването на Бога (част I, въпрос 2, раздел 3), за които Тома изхожда от 1) движението, 2) действащата причина, 3) възможното и необходимото, 4) наличните в нещата степени, 5) разпореждането с нещата. Въобще метафизическите постулати на "ангелския доктор" са развити именно в първата част на неговото произведение, в която иде реч за Бога и Неговите творчески актове. Във втората става дума за "Божието подобие" - човека, и в нея се разглеждат етически въпроси; в третата, незавършената, се обсъждат различните пътища за спасение.
Проф. Цочо Бояджиев обяснява в своята "Бележка на преводача", че "замисълът е последователно да бъде представен цялостният текст" на "Сума на теологията", в което искрено му желаем успех, защото той няма да бъде само негов личен успех, но и на цялата българска култура, която ще се сдобие по този начин с една от най-важните книги на първото хилядолетие след Христа.

Митко Новков