Специалността Театрознание - на 50!
В изключителното интервю с Владислав Тодоров (взето от Георги Господинов и публикувано в "Литературен вестник", бр. 4 от т. г.) възпитаникът на специалността "Театрознание" казва: "Хуманитарното занятие, чийто традиционен предмет е било общочовешкото, се е разпаднало на самозвани подривни движения, дето се влачат по конференции, за да опушват разнообразни културни авторитети и разяждат социални дисциплини с киселинни езици и теоретична сяра. Теоретизацията е станала висша форма на хуманитарно автоеротично самооблъщение. Теорията е сакрализиран ритуал, действо, дето е загубило причината си и единствено препотвърждава статута на жреци и техните подивели заклинания. Мисля да е дошло време за масирано разтеоретизиране на предмета на хуманитарното знание - човека. Защото в теорията човекът е станал за смях."
Месец и половина след публикуването на това интервю в НАТФИЗ "Кр. Сарафов" бе отбелязана 50-годишнината от създаването на специалността "Театрознание". На кръглия юбилей бе посветена теоретичната конференция "Театрознанието - предефиниране на границите" (17 - 18 март 2003). В нея с доклади участваха щатни и хонорувани преподаватели от катедра "Театрознание". След всяко от трите заседания се провеждаха дискусии. Зала 409 беше пълна с педагози, студенти, бивши възпитаници на НАТФИЗ.
До смисъла на цитираните по-горе думи на Владислав Тодоров - един от най-умните хора, които са завършили тази специалност - най-близък беше докладът на проф. Надежда Андреева "Науката за театъра. Към дефинирането на термина "Театрознание". Другите доклади (по реда на изнасянето им) бяха: Венета Дойчева "Нови практики - нови понятия"; Камелия Николова "Критическо писане и история"; Николай Йорданов "Театрознанието между наследството на ХХ и предизвикателствата на ХХI в."; Ромео Попилиев "Театрознанието като еластична граница в епохата на глобализацията"; проф. Надежда Тихова "Театрознанието - преди очертаването на границите"; проф. Виолета Райнова "Обучението по театрознание - статистика и проблеми" (299 души са завършили специалността, от тях 224 са жени!); Ана Топалджикова "Театрознанието и движението на театъра през минало към бъдеще"; проф. Владимир Каракашев "Мемоари за утре или Театроведите вчера и днес"; проф. Снежина Панова "Естетика на празния салон" (става дума за нароилите се спектакли, в които публиката е качена при актьорите на сцената, и които проф. Панова разглежда като своеобразни инсталации); Юрий Дачев "Критикът и неговият двойник" (едно от ярките изказвания за оперативната ни критика днес - "ерудирано, но пределно изчистено от емоции писане"); Дойчина Синигерска "Съвременната рецепция на кукления театър през оптиката на българското театрознание"; Севелина Гьорова "Театроведът като критик"; Искра Николова "Някои проблеми на съвременната драматургия".
Докладите и стенограмата от дискусиите ще бъдат публикувани в нарочен сборник, който ще излезе с подкрепата на Национален фонд "Култура". Тогава ще могат да бъдат коректно анализирани изнесените доклади, но и сега е ясно, че еластичната или не границата между "това, за което се говори тук и живия театър" (реплика на млада колежка) се нуждае от непрестанно осмисляне, защото... (вж. цитата в началото).

Никола Вандов