В бр. 13 от 28 март публикувахме статията на Тони Джуд "Как живеем" по повод книгата на Лорънс Каплан и Уилиам Кристъл "Войната за Ирак: тиранията на Саддам и мисията на Америка". Днес предлагаме втората му статия, отново в "Ню Йорк ривю ъф букс", в която под формата на анализ на пет книги той продължава разсъжденията си за днешната външна политика на Америка. В електронното издание на списанието е заявена и трета статия.

Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order by Robert Kagan. "Knopf".// "За рая и силата: Америка и Европа в новия световен ред" от Робърт Кейган. (Книгата е издадена на български от издателство "Обсидиан", София, 2003.)

The Ideas That Conquered the World: Peace, Democracy, and Free Markets in the Twenty-first Century by Michael Mandelbaum. "Public Affairs". // "Идеите, които завладяха света: мир, демокрация и свободни пазари в XXI век" от Майкъл Манделбаум

The End of the American Era: US Foreign Policy and the Geopolitics of the Twenty-first Century by Charles A. Kupchan. "Knopf". // "Краят на американската ера: външната политика на САЩ и геополитиката на XXI век" от Чарлз Капчан

Rethinking Europe's Future by David P. Calleo. "Century Foundation/Princeton University Press". // "Преосмисляне бъдещето на Европа" от Дейвид Келио

The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad by Fareed Zakaria. "Norton". // Бъдещето на свободата: нелибералната демокрация у дома и в чужбина" от Фарид Закариа